Vilket språk väljer läraren i moderna språk att använda i undervisningen? - En studie om målspråksanvändning i gymnasieskolan

DSpace Repository

Vilket språk väljer läraren i moderna språk att använda i undervisningen? - En studie om målspråksanvändning i gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilket språk väljer läraren i moderna språk att använda i undervisningen? - En studie om målspråksanvändning i gymnasieskolan
Author Ekblad, Christelle ; Sanna, Lara
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning har varit att klarlägga 30 lärares inställning till, och uppfattning om, språkundervisning i moderna språk för att kunna få en bild av verkligheten i dagens gymnasieskola. Efter en litteraturstudie av aktuell och historisk forskning samt språkdidaktiska metoder kring ämnet, genomförde vi en enkät med 24 bundna frågor och tre öppna frågor om undervisningssituationer med syftet att kunna mäta i hur pass stor utsträckning lärare använder sig av målspråket eller modersmålet under sina lektioner. Dessutom hade vi ett antal informella samtal med sex lärare. Ur analysen av vår undersökning framgår, att lärarens tillämpning av målspråket inte överensstämmer med aktuell forskning och språksynen på språkdidaktik. De flesta språklärare gav dessutom intrycket av att inte använda sig av den didaktik, som uppmuntrar kommunikation och som modern forskning förespråkar. Läraren använder målspråket i de sammanhang eleverna känner sig trygga i och läraren använder modersmålet för att undvika missförstånd och för att spara tid. Emellertid är språkläraren medveten om att det är en nödvändighet att använda målspråket i så hög omfattning som möjligt eftersom de flesta elever inte har tillgång till språket vid andra tillfällen än i klassrummet. Däremot visar det sig att många lärare inte ansåg sig kunna påverka möjligheten att använda språket under hela lektionstiden, eftersom de tar hänsyn till elevens språkutveckling, vilket steg eleven befinner sig, samt elevens trygghet och självförtroende. Dessutom angav lärarna diverse avgörande faktorer och hinder, som till exempel tidsbrist, för att kunna använda målspråket som arbetsspråk.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject moderna språk
språklärare
gymnasieskola
målspråk
modersmål
kommunikation
språkdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/6137 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics