"Sverige och svenskarna som stereotyper"

DSpace Repository

"Sverige och svenskarna som stereotyper"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Sverige och svenskarna som stereotyper"
Author Thyter, Jenny ; Zupcevic, Azra
Date 2008
Swedish abstract
Vanligtvis är det invandrare som står i fokus för den aktuella debatten i media och i samhället i övrigt. Det är nästan alltid majoritetsbefolkningens uppfattningar och stereotyper om invandrare som uppmärksammas och det är sällan att media vänder om det och undersöker hur invandrare upplever svenskarna och det svenska samhället. Huvudsyftet med vårt arbete är just att undersöka och beskriva de stereotyper som invandrare kan ha om Sverige och svenskarna. Vi ville även undersöka vilka faktorer det är som kan ligga bakom de stereotyper vi kommit fram till i vår studie och om dessa enbart är negativa eller om det även finns positiva föreställningar. Samtidigt försökte vi hitta skillnader och likheter med tidigare forskning i ämnet. Det visade sig att stereotyper främst påverkas av egna erfarenheter av Sverige och svenskarna. De av våra informanter som hade mest negativa erfarenheter hade följaktligen väldigt negativ syn på svenskarna som grupp. Dessa intervjupersoner anser att svenskarna är invandrarfientliga, alkoholister och sexliberaler. De som hade mest positiva erfarenheter som t ex vår engelske informant, uppmärksammade andra typiska drag som svenskarna har som exempelvis blyghet och rationalitet. Våra informanter hade egna förklaringar om varför svenskarna bemöter och behandlar dem som de gör. Här, anser de att utseende och etnisk bakgrund spelar stor roll och därför är vissa invandrare mer accepterade än andra. En invandrare med arabiskt utseende och bakgrund har det svårare att integreras än t ex en vit västerlänning. Vissa allmänna stereotyper som våra informanter hade stämde överens med dem i befintliga studier såsom fysiska drag och alkoholism. Andra stereotyper var olika hos våra informanter beroende på deras egen livssituation och deras sätt att se på Sverige och svenskarna i samband med den.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject invandrare
kultur
stereotyper
svenskarna
Handle http://hdl.handle.net/2043/6147 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics