Att betygsätta fantasi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att betygsätta fantasi
Author Borgsten, Daniel
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka möjligheten att betygsätta elevers fantasi i ämnet svenska i B-kursen på gymnasiet. Materialet består av kvalitativa intervjuer med en lärare och fyra elever samt textanalys av dessa elevers provsvar. Intervjuerna har utgått från ett prov läraren formulerat och rättat, vilket eleverna skrivit svar på. Styrdokumenten för gymnasiet samt annan relevant litteratur har granskats och sedan kombinerats med resultaten från intervjuerna. Mitt resultat visar att formuleringarna i styrdokumenten samt den praktiska möjligheten i undervisningen inte ger något tydligt svar på om fantasi bedöms eller ska bedömas. Däremot finns möjligheten till bedömning av fantasi om en sådan ”fantasiläsning” av styrdokumenten görs. Min slutsats är att otydligheten i styrdokumenten och skolans bedömning samt betygsättning generellt missgynnar de elever som inte är införstådda med systemets krav. Det kan i sin tur leda till ett försummande av elevens fantasi till förmån för ett mer kollektivistiskt reproducerande av kunskap. Nyckelord: Fantasi, bedömning, betyg, styrdokument, gymnasieskola, individ, kollektiv, reproduktion
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fantasi
Betyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/6157 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics