Läs, läs och läs!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs, läs och läs!
Author Björndell, Eva ; Petersson, Malin
Date 2008
Swedish abstract
Barn börjar skolan med olika erfarenheter av läsning samt olika sorters literacy. För att vi på bästa sätt ska kunna möta våra elever är det av stor vikt att ta hänsyn till detta och använda elevernas erfarenheter i undervisningen. Syftet med den kvalitativa studien är att undersöka åtta elevers relation till läsning. Vi vill förstå vilket förhållningssätt till texter eleverna i undersökningen har och hur detta tas tillvara på i skolan. För att uppnå vårt syfte har vi observerat två klassrum, intervjuat åtta elever i år tre och deras två klasslärare samt lämnat 16 enkäter till elevernas föräldrar. Undersökningens resultat visar att eleverna väljer texter efter eget intresse både hemma och i skolan under den individuella obligatoriska tysta läsningen. Lärarna i undersökningen låter aldrig eleverna bearbeta texterna de läst gemensamt eller läsa högt för klassen. Samtliga elever associerar ordet läsning till böcker men det visar sig att eleverna har en viss insikt att läsning även sker i andra forum som exempel textremsan på TV eller på mjölkpaket. Lärarna fokuserar på att eleverna ska läsa mycket och lägger inget fokus på innehållet. Vår slutsats är att när eleverna aldrig får bearbeta, samtala eller läsa texter har de inte en chans att nå uppnåendemålen i svenska för år 5. Hemmet påverkar elevernas läsning men lä-rarna i vår undersökning lägger ett alltför stort ansvar på föräldrarna och läsningen hemma. Eleverna ställer sig positiva till läsning men det är få av eleverna som läser spontant av egen fri vilja.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läsning
elevers läsning
läsundervisning
literacy
Handle http://hdl.handle.net/2043/6180 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics