Barn med koncentrationssvårigheter i Montessoriskolor

DSpace Repository

Barn med koncentrationssvårigheter i Montessoriskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barn med koncentrationssvårigheter i Montessoriskolor
Author Johansson, Åsa
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen har varit att belysa hur Montessoripedagoger upplever barn med koncentrationssvårigheter, hur dessa svårigheter kan komma till uttryck i verksamheten samt hur pedagogen bemöter dem i sin vardag. Syftet har vidare varit att lyfta fram vilka konsekvenser Montessoripedagogikens individuella och mer fria arbetssätt kan få för barn med koncentrationssvårigheter, samt vilka möjligheter respektive svårigheter som kan tänkas finnas inom Montessoripedagogiken. Halvstrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes på två av sydvästra Sveriges Montessoriskolor, där totalt sju Montessoripedagoger deltog. Pedagogerna framhöll individuella variationer av hur svårigheterna kommer till uttryck, liksom variationer beroende på situation. Även vikten av differentiering i pedagogernas förhållnings- och arbetssätt tillsammans med barnen betonades. För samtliga sju Montessoripedagoger förefaller det här syn- och förhållningssättet naturligt, då kärnan i Montessoripedagogiken är att utgå från varje individ och anpassa såväl inlärningssituationen som urval av stoff, vilket även anges som de positiva aspekterna av ett individuellt och mer fritt arbetssätt. De negativa aspekterna av ett sådant arbetssätt är enligt studien att alla barnen inte arbetar med samma moment. De enskilda barnen kan arbeta med olika material under ett och samma arbetspass, vilket enligt pedagogerna kan utgöra svårigheter för barn med koncentrationssvårigheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject koncentrationssvårigheter
differentiering
Handle http://hdl.handle.net/2043/6189 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics