Att mäta kunskap i historieämnet

DSpace Repository

Att mäta kunskap i historieämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att mäta kunskap i historieämnet
Author Söllgård, Lo
Date 2008
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att undersöka om det är möjligt att mäta gymnasieelevers förkunskaper i historieämnet genom ett didaktiskt prov. Min undersökning visar att ett didaktiskt prov i historia är genomförbart. Vilken typ av kunskap som ska bedömas kan utläsas genom kursplanerna, trots deras vaga föreskrifter om innehållet i historieämnet. Därtill verkar det finnas en samsyn bland historielärarna om det centrala stoffet för historieämnet – en tyst kanon. Det stora problemet verkar vara att fastställa kunskapsnivån för provet i förhållande till de centrala begreppen historiemedvetenhet, analysförmåga och kritiskt tänkande, men även i förhållande till begreppet bildning. De mest problematiska begrepp jag finner i kursplanen är begreppen identitet och kulturarv, tolkningen och bruket av dessa är svåra att förhålla sig till då det kommer till kunskapsbedömning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kunskapsbedömning
historiekunskap
prov
historiemedvetande
Handle http://hdl.handle.net/2043/6202 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics