KVINNORS KÄNSLOMÄSSIGA UPPLEVELSER VID GRAVIDITETSFÖRLUST SAMT REAKTIONER PÅ OMVÅRDNADEN

DSpace Repository

KVINNORS KÄNSLOMÄSSIGA UPPLEVELSER VID GRAVIDITETSFÖRLUST SAMT REAKTIONER PÅ OMVÅRDNADEN

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title KVINNORS KÄNSLOMÄSSIGA UPPLEVELSER VID GRAVIDITETSFÖRLUST SAMT REAKTIONER PÅ OMVÅRDNADEN
Author Bengtson, Marit ; Thor, Ylva
Date 2008
English abstract
Pregnancy loss and early miscarriage are common adverse outcome in pregnancy. A more rare diagnosis is ectopic pregnancy that can be very dramatic and life-threatening. Nurses from different areas in hospitals meet women in need of care after such a loss. The purpose of this literature review was to find out what the research show about women’s emotional experience of pregnancy loss and from a nursing view find out how the women experienced the care they received. To reach the purpose, a literature review was done according to Friberg (2006). The results showed three different themes; Emotional experiences, How the women coped with the emotional experiences and How the women reacted to the care given. The women experienced the pregnancy loss differently but they had one thing in common: The way they handled the situation depended on how the health professional treated them. If the caregivers were sympathetic, compassionate and gave time to the women they coped a lot better than if the caregivers were insensi-tive, callous and showed a matter of fact attitude. The result is discussed in rela-tion to Travelbees nursing philosophy. The women need to be provided with targeted care. The care must be based on every woman’s individual needs. These patients often spend a very short time at the hospital with short time for treatment witch leads the nurses to a challenge of how to get the time to treat every woman individually. This would lead to a better understanding for the women’s needs
Swedish abstract
Graviditetsförlust i form av tidiga missfall är en vanlig diagnos i sjukvården. En mer sällsynt diagnos är utomkvedshavandeskap som kan ha ett dramatiskt förlopp och vara direkt livshotande. Sjuksköterskan kan inom flera olika områden i sjuk-vården träffa på kvinnor som har råkat ut för någon av dessa förluster och behöver omvårdnad. Syftet med litteraturöversikten var att ta reda på vad eventuell forsk-ning visade angående kvinnors känslomässiga upplevelser vid graviditetsförlust samt att ur ett omvårdnadsperspektiv belysa kvinnors reaktioner på vården. För att uppnå syftet gjordes en litteraturöversikt enligt Friberg (2006). Resultatet ledde fram till tre teman; Känslomässiga upplevelser, Hur dessa hanterades och Reak-tioner på omvårdnaden. Kvinnorna upplevde graviditetsförlusten olika men gemensamt för dem var att bemötandet från vårdpersonalen hade betydelse för hur de känslomässigt hanterade situationen. Om vårdpersonalen var sympatisk, enga-gerad och hade tid för dem klarade de av att hantera situationen på ett bättre sätt än när personalens bemötande upplevdes känslokallt och rutinmässigt. Resultatet diskuterades i förhållande till Travelbees omvårdnadsfilosofi. Kvinnorna behöver ges omvårdnad utgående från varje enskild individs unika situation. Det är en patientkategori som oftast har kort vårdtid vilket gör det till en utmaning för sjuk-sköterskor att i omvårdnaden hinna bemöta dem individuellt och uppfatta deras behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Ectopic pregnancy
emotional experience
grief
pregnancy loss
nursing
Travelbee
Handle http://hdl.handle.net/2043/6203 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics