Historieundervisning i kanons skugga

DSpace Repository

Historieundervisning i kanons skugga

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Historieundervisning i kanons skugga
Author Lozic, Vanja
Date 2008
Swedish abstract
Frågor som är mycket relevanta i dagens så kallade multikulturella Sverige och som jag avser beröra i denna text är: Vad enligt gymnasieungdomar anses vara relevant kunskap och hur gymnasieungdomar uppfattar historieämnets innehåll och undervisningsstrategier? Därför vill jag i det följande granska delar av gymnasieungdomars reception av historieämnet och detta med hjälp av etnicitetsperspektiven. Följaktligen är artikelns syfte att med hjälp av intervjuer med nitton gymnasieungdomar få en uppfattning om dessa ungdomars föreställningar gällande historieämnets relevans och innehåll. De intervjuades tankar har därtill relaterats till innehållet i två mycket använda historieböcker för gymnasiet, Alla tiders historia A och Perspektiv på historien A. Genom att närma mig ungdomarnas reflektioner kan jag skildra unga människors funderingar kring historieämnets utvecklingsmöjligheter och tolkning i det som i många skolpolitiska sammanhang kallas det multikulturella samhället. Ett sådant perspektiv är betydelsefullt för förståelsen av vilket syfte och värde historieämnet har för de intervjuade eleverna. På så sätt kan vi kanske få en uppfattning om vilken väg ämnet har tagit, håller på att ta och enligt informanterna skulle kunna ta i deras klassmiljöer.
Publisher Historielärarnas Förening
Host/Issue Aktuellt om historia;1
Volume 2008
Pages 15
Page 23-37
Language swe (iso)
Subject historieundervisning
mångkulturalism
historia
didaktik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work
Handle http://hdl.handle.net/2043/6213 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics