Några pedagogers uppfattningar om barn med autism och inkludering i förskolan

DSpace Repository

Några pedagogers uppfattningar om barn med autism och inkludering i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Några pedagogers uppfattningar om barn med autism och inkludering i förskolan
Author Berggren, Åsa
Date 2008
Swedish abstract
Syftet var att lyfta fram pedagogernas upplevelser, syn och arbetssätt gällande inkludering av barn med autism på förskolan. Syftet var vidare att ge en inblick i specialpedagogens syn på inkluderingsbegreppet när det gäller barn med autism. Detta arbete har inriktat sig på kvalitativa intervjuer som metod, där intervju med fem förskolepedagoger och en specialpedagog har använts. Specialpedagogen lyfte fram frågan vad inkludering egentligen innebär i praktiken och vikten av delaktighet gällande barn med autism på förskolan. Pedagogerna ansåg enligt resultat från intervjuerna att de upplevde ett dilemma för sitt ansvar för hela gruppen och att det tar mycket tid att hinna gå på möten med olika team som arbetar kring barnet med autism. Då framkom det att i många fall var assistenten som tog ställning och ansvar om barnet skulle vara med på olika planerade aktiviteter. Ett centralt resultat i min studie är att det är av största vikt hur personalen förhåller sig till barnet med autism. Ett förhållningssätt som är av betydelse för hur de övriga barnen på avdelningen skall acceptera och tolerera ett mindre vanligt beteende eller inte. Pedagogerna gav uttryck för att de uppfattade att de andra barnen tyckte det var naturligt och såg inte barnet med autism som något konstigt, skrämmande eller främmande. Detta förhållningssätt påverkar hela gruppen på ett positivt sätt vilket i sin tur leder till en bättre social miljö och lärandeförhållande för alla barn på avdelningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject autism
barn
förskola
inkludering
Handle http://hdl.handle.net/2043/6230 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics