Skönlitterär högläsning som undervisningsmetod - En historie- och religionsdidaktisk studie i årskurs 1

DSpace Repository

Skönlitterär högläsning som undervisningsmetod - En historie- och religionsdidaktisk studie i årskurs 1

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skönlitterär högläsning som undervisningsmetod - En historie- och religionsdidaktisk studie i årskurs 1
Author Svensson, Susanne ; Öhnfeldt, Louise
Date 2008
Swedish abstract
Uppsatsen besvarar frågan hur högläsning av skönlitteratur med historie- och religionsinslag kan användas som pedagogiskt verktyg för att stimulera historiemedvetande och reflektion kring livsfrågor från skolår 1. Arbetet visar hur högläsning av skönlitterära böcker som tar upp historiska händelser och viktiga livsfrågor, i kombination med samtal och diskussioner, utvecklar den empatiska mognaden hos eleverna och skapar en grund för tidigt historiemedvetande. En studie har genomförts i två klasser med olika social och etnisk bakgrund. Ett högläsningsprojekt utvecklades och genomfördes sedan på samma sätt i de två klasserna. Valet av skönlitteratur och arbetsmetoden lyfts fram som viktiga för framgång med projektet. Högläsningsprojektet visar hur positiva attitydförändringar uppstått i den heterogena miljön och att det framförallt handlar om en återkoppling av innehållet i skönlitteraturen till de egna erfarenheterna eller den egna levnadssituationen. Detta gör också att ett historiemedvetande sker. Pedagogens betydelse för att skapa en trygg miljö för eleverna att samtala och diskutera i samband med högläsningen ses också vara av stor vikt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject livsfrågor
etik
moral
högläsning
skönlitteratur
historiemedvetande
Handle http://hdl.handle.net/2043/6235 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics