Yrkeslärares erfarenheter av bedömning på medieprogrammet

DSpace Repository

Yrkeslärares erfarenheter av bedömning på medieprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Yrkeslärares erfarenheter av bedömning på medieprogrammet
Author Selin, Martin
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad karaktärsämneslärare på medieprogrammet har för erfarenheter gällande dagens kunskapsbaserade betygssystem. Genom detta arbete önskar jag att öka min egen förståelse och kunskap inom ämnet, vilket kan resultera i att eleven får en rättvis och likvärdig bedömning. Följande frågor ställdes: Hur upplever karaktärsämneslärare på ett medieprogram dagens betygssystem? I vilken utsträckning används elevens personlighet och sociala kompetens som betygsgrundande faktorer på medieprogrammet? Hur arbetar läraren för att ge eleven en rättvis bedömning? För att nå syftet med denna studie har jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer med sex karaktärsämneslärare från ett medieprogram i södra Sverige. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att flera av lärarna upplever bedömningsprocessen som komplicerad. De anser att betygskriterierna är bristfälliga, dels för att det finns för få betygssteg och dels på grund av att de inte är utformade på ett verklighetsförankrat sätt. Det framkommer också att elevens sociala kompetens och kommunikativa förmåga är viktiga, i synnerhet ur ett arbetsmarknadsperspektiv, men att det också kan påverka elevens betyg. Detta beror på ett förändrat arbetsätt på skolan. Lärarna menar att en kommunikation, både med elev och andra lärare, är avgörande för att kunna ge eleven ett rättvist betyg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bedömning
betyg
likvärdig
rättvis
värdering
Handle http://hdl.handle.net/2043/6237 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics