Mentorssamtalets betydelse för ökad måluppfyllelse/The mentor conversation and its impact on goal fulfillment

DSpace Repository

Mentorssamtalets betydelse för ökad måluppfyllelse/The mentor conversation and its impact on goal fulfillment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mentorssamtalets betydelse för ökad måluppfyllelse/The mentor conversation and its impact on goal fulfillment
Author Olsson, Lisbeth
Date 2008
Swedish abstract
Studiens syfte var att undersöka om mentorssamtal med elever och ökad kontakt med mentorselevernas föräldrar gör att elevernas måluppfyllelse ökar. Undersökningen avsåg att belysa mentorers, föräldrars och elevers uppfattningar om mentorssamtalen, men även att göra jämförelser för att försöka hitta likheter och skillnader i deras synpunkter. Syftet med undersökningen var också att försöka bidra med information som kan utveckla mentorssamtalen. En kvantitativ med i form av enkäter användes till elever och föräldrar i år 6 på en skola i Trelleborgs kommun. En kvalitativ metod i form av standardiserade intervjuer användes för att intervjua den utvalda gruppens fyra mentorer. En sammanställning av enkäterna gjordes och redovisades i diagramform. I en del av intervjun med mentorerna fick mentorerna studera och kommentera resultaten från elever och föräldrar. Mentorssamtalen har enlig mentorer, föräldrar och elever stor betydelse för att eleven ska kunna öka sin måluppfyllelse. Det finns genom mentorssamtalen större möjligheter för lärare och elever att skapa goda relationer som ger ökad trygghet i skolan. Eleverna har också större möjlighet att vara mer delaktiga i arbetet att kunna nå målen. Mentorernas ökade kontakt med föräldrarna gör även dem mer delaktiga. Mentorer, föräldrar och elever är eniga i de flesta frågor, även om det finns skillnader i svar i enstaka frågor. Det finns flera goda förslag på utvecklingsmöjligheter för mentorssamtalen enligt mentorer, föräldrar och elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject delaktighet
elevsamtal
föräldrakontakt
mentorssamtal
måluppfyllelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/6243 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics