Elever i behov av särskilt stöd - relaterat till uppnående målen

DSpace Repository

Elever i behov av särskilt stöd - relaterat till uppnående målen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever i behov av särskilt stöd - relaterat till uppnående målen
Author Davidson, Carin
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbetet har varit att genom en fallstudie beskriva, kartlägga och kritiskt granska det specialpedagogiska stöd som ges och har getts till de elever som inte når uppnåendemålen i matematik och svenska i skolår åtta och nio på en 6-9 skola. Syftet var också att upptäcka och fastslå de processer som leder till att det specialpedagogiska stödet ger resultat. Fallstudien bestod av observationer av specialpedagogernas arbete, intervjuer med specialpedagogerna samt granskning av dokument så som åtgärdsprogram, överlämnande dokument och nationella prov. Resultatet av fallstudien var att elever i behov av särskilt stöd i svenska och matematik upptäcks tidigt. De får också tidigt stöd. Det särskilda stödet ges i små undervisningsgrupper där arbetsmetoderna liknade de som förekom i klassen, men arbetstakten var lägre. Målet var att eleven skulle komma ikapp det "normala" och kunna återgå in i den vanliga undervisningen igen. Elevens åtgärdsprogram gällde ofta under flera år. Det särskilda stödet var utformat på samma sätt år efter år. De flesta stödinsatserna gavs på individnivå. Insatser på organisationsnivå fanns inte. Det var väldigt svårt att hitta insatser som gav ett tydligt positivt resultat. De insatser som gav ett positivt resultat var läs- och skrivträningen i tidigare år samt grundläggande matematikträning. Det stöd som gav bäst resultat var när en specialpedagog eller en elevassistent arbetade enskilt med en elev.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever i behov av särskilt stöd
specialpedagogik
specialpedagogiska miljöer
Handle http://hdl.handle.net/2043/6245 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics