Lärares uppfattningar om handledning i grundskolan

DSpace Repository

Lärares uppfattningar om handledning i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares uppfattningar om handledning i grundskolan
Author Burman, Ulrika
Date 2008
Swedish abstract
ABSTRACT Burman, Ulrika. (2008) Lärares uppfattningar om handledning i grundskolan. (Teachers’ view of tutoring in public school.) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Specialpedagogens förändrade yrkesroll har av många utbildningsanordnare tolkats innebära en förskjutning mot en rådgivande, handledande och konsultativ funktion i syfte att underlätta för elever i svårigheter. Denna undersöknings syfte har varit att kartlägga några lärares uppfattningar om denna (specialpedagogiska) handledning i grundskolan. Metoden som använts har varit att genom 8 halvstrukturerade intervjuer och en kvalitativ forskningsansats analysera resultatet mot en systemteoretisk bakgrund där även begreppet praktisk teori spelar roll. Resultatet visar att lärarna i denna undersökning i huvudsak är positiva till handledning men att begreppet är mångtydigt, för att inte säga otydligt, och kan gälla allt från lärling – mästare positioner till terapeutiska gruppsamtal i syfte att utvecklas på ett personligt plan. Om lärare och specialpedagoger ska åtnjuta den respekt de både förtjänar och eftersträvar, måste de skaffa sig ett gemensamt yrkesspråk som inkluderar de olika typer av samtal som förs, öppna vägar för forskningsrön och ta en ansats i de teorier som redan existerar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundskola
handledning
lärare
maieutik
praktisk teori
specialpedagogik
systemteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/6246 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics