Malmös parker som klassrum - Histora i närmiljön

DSpace Repository

Malmös parker som klassrum - Histora i närmiljön

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Malmös parker som klassrum - Histora i närmiljön
Author Liddell, Kim
Date 2008
English abstract
Abstract The purpose of this project is to give proposals on how to use Malmö's parks in teaching, with accentuation on history and with a starting point in the municipal green areas. The methods I have used are literature studies of various kind, lectures, deliberations and group projects during the course The town's history at Malmö Högskola as well as visits to Malmö City archives and Malmö City library. Furthermore, support for the idea of working on the basis of the parks local history is presented in the governing documents and within history didactics. A model for how one can use the park as a pedagogical tool is presented as well as a list of literature containing various exercises and assignments to use in connection with the park visits.
Swedish abstract
Sammanfattning Detta arbete har som syfte att ge förslag på hur man kan använda sig av Malmös parker i undervisningen med tonvikt vid historia och med utgångspunkt i den offentliga grönskan. Metoderna jag använt mig av har varit litteraturstudier av olika slag samt föreläsningar, samtal och grupparbete under kursen Stadens historia på Malmö Högskola samt studiebesök på Malmö stadsarkiv och stadsbibliotek. Vidare redovisas stöd för tanken att arbeta utifrån parkerna lokalhistoriskt i styrdokumenten och inom historiedidaktiken. En modell för hur man kan använda parken som ett pedagogiskt redskap presenteras samt en förteckning över litteratur innehållande olika övningar och uppgifter att använda i samband med parkbesöken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject examining approach
local environment
local history
Malmö
parks
Handle http://hdl.handle.net/2043/6249 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics