Kontorist eller omvårdnadsspecialist? En observationsstudie om sjuksköterskans arbetsfördelning över dygnet

DSpace Repository

Kontorist eller omvårdnadsspecialist? En observationsstudie om sjuksköterskans arbetsfördelning över dygnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kontorist eller omvårdnadsspecialist? En observationsstudie om sjuksköterskans arbetsfördelning över dygnet
Author Henningsson, Sofia ; Nilsson, Emma
Date 2008
English abstract
The work nurses perform in today’s health- and medical care has its basis in the profession that emerged during the 1900th century. A change has been made from a more subordinate role to today’s profession as a specialist in nursing. The assignments of nursing consist of many different qualifications. All of them have work on the basis of the individual patient in common. A complete picture of nurses’ work should also include how this work is distributed. The aim of the study was to investigate how nursing care is distributed during the 24 hours of the day. Structured observations with timekeeping was used in order to gather data and together nine working shifts were observed. The gathered material was calculated manually and presented with descriptive statistics. The result showed that the largest share of the measured time was registered under the term documentation. It also showed that the distribution of nursing care differed between the day- evening- and nightshifts. Furthermore it appeared that the largest proportion of nurses' job assignments contains of indirect care (74,2 %).
Swedish abstract
Det arbete sjuksköterskan utför inom dagens hälso- och sjukvård har sin grund i det yrke som växte fram under 1800-talet. En förändring har skett från en mer underordnad roll till dagens yrke som omvårdnadspecialist. Sjuksköterskans omvårdnadsuppgifter består av många olika kompetenser där gemensam nämnare är arbete utifrån den enskilde patienten. En helhetsbild av sjuksköterskan arbete borde även inkludera hur detta arbete är fördelat. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskans omvårdnadsarbete är fördelat över dygnets 24 timmar. Strukturerade observationer med tidtagning användes som datainsamlingsmetod och sammanlagt nio arbetspass observerades. Det insamlade materialet bearbetades manuellt och presenterades genom deskriptiv statistik. I resultatet sågs att störst andel av den uppmätta tiden registrerades under punkten dokumentation, samt att fördelningen av sjuksköterskans olika arbetsuppgifter mellan dags-, kvälls- och nattpass skiljer sig åt. Dessutom framkom att den största delen av sjusköterskans arbete består av indirekt omvårdnadsarbete (74,2 %).
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject arbetsfördelning
arbetsuppgifter
direkt och indirekt vård
observationsstudie
omvårdnadsarbete
sjuksköterska
tid
Handle http://hdl.handle.net/2043/6252 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics