Läkning av trycksår - Effekten av olika behandlingsmetoder, en systematisk litteraturstudie

DSpace Repository

Läkning av trycksår - Effekten av olika behandlingsmetoder, en systematisk litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läkning av trycksår - Effekten av olika behandlingsmetoder, en systematisk litteraturstudie
Author Persson, Jannie ; Roslund, My
Date 2008
English abstract
The aim of this study was to investigate whether nutritional support, pressure relieve and type of dressing have any proved effect on pressure ulcer healing. The review is based on Goodman´s systematic procedure. The searches of litterature were made in CINAHL, PubMed and The Cochrane Library. Articles that weren’t available in fulltext in any of the three databases were further searched in Samsök. The analyse and the assessment of quality of the articles were made by the authors individually with a modified assessment-protocol. Eleven articles of varying qualities were included in this review. The result indicates on an improved rate of healing when pressure relieving mattresses and cushions were used, with an increased intake of protein, vitamin C and zinc and that collagen dressings are equivalent with hydrocolloids. There are no conclusive evidence that moist dressings, such as hydrocolloids, is to prefer comparing to dry dressings in pressure ulcer treatment. Treatment with noncontact normothermic wound therapy or a combination with alginate dressings and hydrocolloids are recommended in front of only moist dressings, such as hydrocolloids. Further studies needs to make conclusions with high evidence.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om nutritionstillskott, tryckavlastning och typ av förband har någon påvisad effekt på läkningen av trycksår. Litteraturstudien grundar sig på Goodmans systematiska tillvägagångssätt. Litteratursökningen gjordes i CINAHL, PubMed och The Cochrane Library samt att artiklar som inte var tillgängliga i fulltext via någon av databaserna söktes via Samsök. Granskning och kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes individuellt utav författarna oberoende av varandra utefter ett modifierat granskningsprotokoll. Elva artiklar av varierande kvalitet inkluderades i litteraturstudien. Resultatet tyder på en förbättrad läkning vid användande av tryckavlastande madrasser och dynor, vid tillskott av protein, vitamin C och zink samt att kollagena förband är ekvivalenta med hydrokolloida . Med otillräckligt vetenskapligt underlag kan det sägas att fuktighetsbevarande förband, såsom hydrokolloida, är att föredra framför torra förband vid behandling av trycksår. Behandling med noncontact normothermic wound therapy eller en kombination av alginat och hydrokolloida förband är att rekommendera framför enbart fuktigthetsbevarande förband, såsom hydrokolloida. Fler studier behövs för att slutsatser med hög evidens skall kunna dras.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject dressings
healing
nutrition
pressure relieve
pressure ulcer
treatment
Handle http://hdl.handle.net/2043/6256 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics