Rökavvänjning för patienter med huvud- och halscancer : en intervjustudie

DSpace Repository

Rökavvänjning för patienter med huvud- och halscancer : en intervjustudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rökavvänjning för patienter med huvud- och halscancer : en intervjustudie
Author Holst-Hansson, Annette
Date 2008
English abstract
In Sweden 1000 individuals are diagnosed with head and neck cancer each year. Smoking is the major, single cause of this type of cancer. Motivating the patients to quit smoking is of great importance since smoking during treatment increases risks for treatment failure and increased side effects. The aim of this study was to investigate if patients with head and neck cancer received information about smoking and smoking cessation before and during radiation therapy, the content of the information and to describe patients' experience of the information. The method was an interview study and took place in the Department of radiation therapy, UMAS, Malmö. Eight interviews were carried out and the findings showed that only three respondents had received information of smoking cessa-tion from doctors or oncology nurses in the Department of radiation therapy. All of the respondents had informed the doctor of their smoking habit but the majority experienced that they were left without any response. One respondent had asked for smoking cessation aid but had been recommended not to quit smoking during treatment, which he had experienced as very negative. The patients who had re-ceived smoking cessation information experienced this information positive and felt both confirmed and supported. The majority of the respondents would have liked to participate in a smoking cessation intervention if such was available at the department. The daily meeting between nurses and patients in the Department of radiation therapy means an opportunity to give information, support and to con-firm the patient in a smoking cessation intervention.
Swedish abstract
I Sverige drabbas 1000 personer varje år av huvud- och halscancer. Rökning är den största enskilda orsaken till denna typ av cancer. Att motivera patienterna till att sluta röka är angeläget då fortsatt rökning har negativ inverkan på behandlings-resultatet samt förvärrar biverkningarna av behandlingen. Syftet med denna studie var att undersöka om patienter med huvud- och halscancer fick information om rökning och rökavvänjning inför och under strålbehandling, vad denna informa-tion innehöll samt att beskriva hur patienten upplevde informationen. Metoden var en intervjustudie som genomfördes på strålbehandlingsavdelningen, UMAS, Malmö. Åtta intervjuer genomfördes och resultatet visade att endast tre informan-ter erhållit information kring rökavvänjning från läkare och onkologisjuksköters-kor på strålbehandlingsavdelningen. Alla informanterna hade berättat för läkarna att de rökte men majoriteten upplevde inte att någon notis tagits vid denna infor-mation. En informant hade bett om hjälp för att sluta röka men avråtts av läkare vilket han upplevde som väldigt negativt. De som fått information kring rökav-vänjning upplevde detta som positivt samt kände att de blivit bekräftade. Majoriteten av informanterna hade velat delta i rökavvänjningsintervention om sådan funnits på kliniken. Det dagliga mötet mellan onkologisjuksköterskor och patienter på en strålbehandlingsavdelning innebär en möjlighet för sjuksköterskan att informera, stödja och bekräfta patienten i en rökavvänjningsintervention.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Head and neck cancer
experience
information
interview
nursing
smoking cessation
support
Handle http://hdl.handle.net/2043/6268 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics