NÄRSTÅENDES BEHOV AV INFORMATION OCH STÖD VID STROKE - En litteraturstudie

DSpace Repository

NÄRSTÅENDES BEHOV AV INFORMATION OCH STÖD VID STROKE - En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title NÄRSTÅENDES BEHOV AV INFORMATION OCH STÖD VID STROKE - En litteraturstudie
Author Ahlquist, Christel ; Antoniusson, Jeanette
Date 2008
English abstract
Background: Stroke strikes about 30 000 persons/year in Sweden and is the third largest cause of death. When a person get struck by a stroke it doesn’t only affect the patient, it affects the relative as well, they are been put in a hole new role. That’s why it is very important that the staffs are sensitive for the relative’s needs of information and support so that the relatives can put themselves in their new role as carers. The purpose of this literature review was to investigate relative’s needs for information and support when a family member gets struck by a stroke from the relatives point of view. Method: The study has been done as a literature review. The ten scientific articles that have been examined have been both qualitative and quantitative. The results showed that relatives have a need for more information and support from the hospital staff than they get. They expressed that these needs not have been met. It also showed that the lack of accessibility from the hospital staff signify that the relatives must find their information from other sources by themselves. The nurses are the professionals whom have the responsibility that the nursing care, the support and information is given in the best way. The results are shown from the following head categories; information from hospital staff and support from hospital staff with following sub categories; medical information, information before going home, accessibility and teaching. Conclusion: To establish a clear strategy for all hospital staff to follow so that no lack will appear would be something to struggle after.
Swedish abstract
Bakgrund: Stroke drabbar ca 30 000 individer/år i Sverige och är den tredje största orsaken till mortalitet. Att drabbas av stroke påverkar inte enbart patienten utan även de närstående ställs inför en helt ny roll. Det är därför av största vikt att sjukvårdspersonalen är lyhörda även inför närståendes behov av information och stöd så att de kan sätta sig in i sin nya roll som vårdare. Syftet med litteraturstudien var att undersöka närståendes behov av information och stöd när en familjemedlem drabbas av en stroke utifrån närståendes perspektiv. Metod: Studien har utförts som en litteraturstudie. De tio artiklar som har granskats har varit både kvalitativa och kvantitativa. Resultatet påvisar att närstående har ett behov av mer information och stöd av sjukvårdspersonal. De uttrycker att dessa behov inte har blivit tillgodosedda. Det visar också att bristen på tillgänglighet från sjukvårdspersonalens sida innebär att närstående själva får söka information på annat håll. Sjuksköterskan är den yrkeskategori som har ansvaret för att omvårdnad, stöd och information ges på bästa sätt. Resultatet redovisas utifrån huvudkategorierna; information från sjukvårdspersonal samt stöd från sjukvårdspersonal med följande underkategorier; medicinsk information, information inför hemgång, tillgänglighet samt undervisning. Slutsatser: Att upprätta en klar strategi som all sjukvårdspersonal kunde följa så det inte hade uppkommit brister hade kanske varit något att sträva efter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject information
närstående
sjuksköterska
Sjukvårdspersonal
stroke
stöd
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/6272 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics