Gestaltning av Afrika i läroböcker för grundskolans senare år

DSpace Repository

Gestaltning av Afrika i läroböcker för grundskolans senare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gestaltning av Afrika i läroböcker för grundskolans senare år
Author Blessenius, Stefan ; Larsson, Staffan
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att belysa hur Afrika gestaltas genom bilder i läroböcker i samhällskunskap för grundskolans senare år. För att kunna urskilja den övergripande framställningen av Afrika har en kvantitativ bildanalys använts. Dessutom har en kvali-tativ bildanalys enligt semiotisk modell gett oss redskap för ett förtydligande av våra iakttagelser. Som stöd för vår analys och slutsats av de framkomna resultaten har vi hämtat stöd från tidigare forskning och teorier inom den postkoloniala diskursen. Vår undersökning har resulterat i olika slutsatser. Vi kan konstatera att det finns fördomar och rester från den koloniala tiden som skildras i ett skapande av vi och dem. Vi ser också en framställ-ning av afrikaner och Afrika där anonymitet och generaliseringar förekommer men alla bilder förmedlar inte alltid negativt budskap utan tvärtom oftast positivt. Framför allt när det handlar om bilder som skildrar vardagshändelser. Läromedelsförlagen har i de flesta fall lyckats att förmedla samma budskap i bild och kontext vilket är viktigt för en god inlärningsprocess. Vi har i vår semiotiska bildanalys gett exempel på både när läro-medelsförlagen har lyckats och misslyckats med att förmedla samma budskap i både bild och kontext.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Afrika
Bildanalys
Gestaltning
Läroboksanalys
Postkolonialism
Vi och dem
Handle http://hdl.handle.net/2043/6277 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics