Religiositet och livsfrågor - en undersökning om ungdomars religiositet och livsfrågor i årskurs nio

DSpace Repository

Religiositet och livsfrågor - en undersökning om ungdomars religiositet och livsfrågor i årskurs nio

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Religiositet och livsfrågor - en undersökning om ungdomars religiositet och livsfrågor i årskurs nio
Author Cado, Jelena ; Löfkvist, Caroline
Date 2008
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete är att få en inblick i högstadieungdomars relation till sin religiositet och livsfrågor, samt studera vilken betydelse detta kan ha för deras identitetsskapande. För att få svar på dessa frågor har vi genomfört en kvantitativ och en kvalitativ undersökning i årskurs nio. Vi har utfört undersökningarna i en klass i en storstad och i en klass i en mindre ort. Vi har valt ett kontextuellt perspektiv för att undersöka om och vad som skiljer samt förenar eleverna åt när det gäller synen på sin religiositet och livsfrågor. Detta beroende på om man går i en skola i en mindre ort eller i en skola i en storstad. Den kvantitativa metoden genomfördes med en enkätundersökning som låg som en grund för våra kvalitativa intervjuer med sex respondenter. Resultatet av vår empiriska undersökning stämmer till stor del överens med tidigare forskning inom ämnesområdet. Resultatet visar att de flesta ungdomar inte har en utpräglad religiös tro, utan de anger personliga mål som viktiga för dem att uppnå, såsom till exempel lycka och pengar. Några elever uppger att de tror på ödet samt nyandliga fenomen. Det är dock en betydande andel av eleverna i vår undersökning som uppger att de har en utpräglad tro på Gud och att religionen ger dem en stor betydelse i livet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ungdomar
religiositet
livsfrågor
personlig tro
identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/6290 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics