SMÄRTA, EN SUBJEKTIV UPPLEVELSE

DSpace Repository

SMÄRTA, EN SUBJEKTIV UPPLEVELSE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title SMÄRTA, EN SUBJEKTIV UPPLEVELSE
Author Johansson, Tina ; Svensson, Tomas
Date 2008
English abstract
Many studies indicate that there is a difference between the nurses measurement of pain intensity and the patients experinece it. This aime of this litteratur review was to examine these differences. Since good pain relief is an essential component for the patients physical as well as psychological well being it is of great importance that the attending nurse makes a fairly accurate judgment regarding the level of pain. Apart from different pain measurement tools, like the VAS scale it is important that the nurses are made aware of their own attitudes towards their patients since these can influence the quality of the care given. By examining nurse’s attitudes and values regarding the pain phenomena and in addition to comparing their clinical judgment of the patient’s pain to how the patients say they experienced the pain treatment they received during hospitalization. The literature review is based on nine quantitative studies. The result shows that it was common in the clinical settings that the nurses underestimated their patients pain, especially when it was high. Only in two studies were the estimations judged as fairly accurate.
Swedish abstract
Många studier visar att det finns en skillnad mellan sjuksköterskans bedömning och patientens upplevelse av smärta och smärtbehandling. Syftet med litteraturstudien är att jämföra dessa uppfattningar. Eftersom god smärtlindring är en förutsättning för patientens psykiska såväl som fysiska välmående är det av stor vikt att sjuksköterskans bedömningar är så korrekta som möjligt. Förutom olika smärtskattningsmetoder, ex. VAS skalan är det nödvändigt att sjuksköterskor medvetandegörs om sina egna attityder, då dessa kan påverka kvalitén på omvårdnaden. Genom att undersöka sjuksköterskors attityder och värderingar kring begreppet smärta samt deras kliniska bedömning av patienternas smärta och jämföra denna med patienters upplevelse av smärtbehandlingen de erhållit vid sjukhusvistelse. Litteraturstudien bygger på nio kvantitativa artiklar. Resultatet visade att det var vanligt förekommande att sjuksköterskorna underskattade patienternas smärta, särskilt när den var hög. Endast i två studier gjordes relativt korrekta bedömningar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject analgesi
attityder
patient
sjuksköterska
skillnader
smärta
smärtbedömning
analgesia
attitudes
difference
nurse
pain
pain measurement
patient
Handle http://hdl.handle.net/2043/6296 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics