Från policy till verksamhet, implementering av Malmös strategi mot prostitution

DSpace Repository

Från policy till verksamhet, implementering av Malmös strategi mot prostitution

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Från policy till verksamhet, implementering av Malmös strategi mot prostitution
Author Laanemets, Leili
Date 2008
Swedish abstract
Denna rapport beskriver och analyserar implementeringen av Malmö stads strategi mot prostitution 2005-2006. Förutom den ordinarie verksamheten, två socialsekreterare som arbetar upp-sökande på gatuplanet, har det startats tre nya verksamheter. Navet, en öppenvårdsverksamhet för kvinnor med ett heroin-missbruk och som är involverade i gatuprostitution. Ambi-tionshöjarna, två socialsekretare som arbetar främst med Inter-netprostitution, och KAST-projektet, två socialsekreterare som fokuserar sig på köp och köpare av sexuella tjänster. Genom främst intervjuer, men även dokumentstudier och deltagande observationer, har implementeringen och arbetet inom dessa verksamheter följts och analyserats. Rapporten visar att i början av arbetet med strategin sakna-des en samlande kraft och ett organisatoriskt utrymme för re-flektion, idéskapande, planering och projektering av arbetet. Det fick till följd av att de anställda initialt fick organisera ar-betet på egen hand, vilket ledde till samordningsproblem verk-samheterna emellan. När en projektsamordnare anställdes ska-pades organisatoriska förutsättningar för ett gemensamt arbete och prostitutionsenheten bildades. Rapporten diskuterar en rad svårigheter i socialt arbete både i allmänhet och specifikt vad gäller prostitution. Det gäller bland annat balansgången mellan att å ena sidan synliggöra ett fenomen som sexköp för att skapa opinion, kunskap och utfor-ma insatser och å andra sidan faran med att synliggörandet kan leda till stämpling, marginalisering och en förstärkning av de beteenden som insatserna syftar till att förändra. Problematiken vad gäller brukarmedverkan diskuteras också kortfattat och vilka konsekvenser Internet kan ha vad gäller prostitution. Av-slutningsvis konstateras att ett framgångsrikt arbete mot prosti-tution måste vila på ett helhetsperspektiv och ske i samarbete mellan sociala myndigheter, polis och sjukvård. Viktigt är ock-så att arbetet bygger på långsiktighet.
Publisher Malmö högskola, hälsa och samhälle
Series/Issue FoU Rapport;4
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-214-9
Pages 105 s
Language swe (iso)
Subject prostitution
implementering
gender
socialt arbete
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/6302 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics