Peer, pirr och påverkan - en systematisk litteraturstudie om hur elever påverkas av sex- och samlevnadsundervisning

DSpace Repository

Peer, pirr och påverkan - en systematisk litteraturstudie om hur elever påverkas av sex- och samlevnadsundervisning

Details

Files for download
Icon
Uppsats
Icon
Bilaga
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Peer, pirr och påverkan - en systematisk litteraturstudie om hur elever påverkas av sex- och samlevnadsundervisning
Author Nilson, Caroline
Date 2007
English abstract
n Sweden sex- and relationships education is compulsory. Nevertheless the content, quality and extent of the education vary between and within schools. The purpose of this systematic literature review is to examine how sex and relationships education through the efforts of school can influence students. Nine scientific articles were used for the study to find answers to that. The results show that students’ knowledge about sexual and reproductive health increase, that attitudes partly can be influenced but that behaviour is difficult to change through education. The girls show greater knowledge, more positive attitudes and some safer behaviour than boys. Students appreciate the education, especially skills-based training and peer education. Behavioural, educational and empowerment theories were used in order to analyze the results. A frame for evidence-based sex and relationships education was then developed. Sex and relationships education should concentrate on being concrete, being built on communication, being thematic, being based on different perspectives, start in early ages, being continuous and compulsory, and being delivered by educated teachers.
Swedish abstract
I Sverige är sex- och samlevnadsundervisning obligatorisk. Dock så skiljer sig innehåll, kvalitet och omfattning av undervisningen mycket mellan och inom skolor. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka hur sex- och samlevnadsundervisning genom skolans insatser påverkar elever. Nio vetenskapliga artiklar användes för att finna svar på detta. Resultat visar att elevers kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa ökar, att attityder i viss mån kan påverkas men att beteenden är svåra att förändra. Flickor uppvisar större kun-skap, positivare attityder och något säkrare beteenden än pojkar. Elever uppskattar undervisningen, främst träning i praktiska färdigheter, t.ex. skills och när unga undervisar unga, s.k. ”peer education”. Den teoretiska referensramen omfattade tillvägagångssätt vid health promotion och förklaringsmodeller för beteenden och användes för att analysera resul-tatet. En ram för evidensbaserad sex- och samlevnadsundervisning växte därefter fram. SRE bör vara inriktad på att vara konkret och träna praktiska färdigheter, vara uppbyggd kring kommunikation, vara tematisk och utgå från olika perspektiv, börja i tidig ålder, vara kontinu-erlig och obligatorisk samt utföras av utbildade lärare.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject hälsopromotion
prevention
påverkan
sex- och samlevnadsundervisning
elever
systematisk litteraturstudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/6317 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics