Politiska drivkrafter för arbetskraftens tillfrisknande

DSpace Repository

Politiska drivkrafter för arbetskraftens tillfrisknande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Politiska drivkrafter för arbetskraftens tillfrisknande
Author Annvir, Désirée
Date 2005
English abstract
Political Incentives for the Labours’ Health- Development - A Heath Impact Assessment of the New Payroll Tax for Employers Annvir, Désirée. Political Incentives for the Labours’ Health-Development. – A Heath Impact Assessment of the New Payroll Tax for Employers. Degree project in public health 10 points. Malmö högskola. Health and Community. Institution of Public Health. In January 2005, a new payroll tax for employer’s began to apply. The payroll tax is part of the labour legislation, and concerns the costs for the employee’s ill-health. The labour legislation implies that the employer has to pay 15 percent of the sickness benefit. The new payroll tax is the result of increasing public expenses for the social welfare system in Sweden. The government sees the new legislation as an incentive to the employers to improve the working environment and to begin with the rehabilitation process at an earlier stage. The purpose of this paper is to make a critical survey of the effects of the new payroll tax. The main question is how can the new payroll tax influence labour health-development? The methods to answer the main question were a literary survey and Health Impact Assessment (HIA). The results show that the payroll tax most likely has the effect that less people will choose to be sick-listed because of the changes in social welfare system. It also shows that the new payroll tax can have negative impact on vulnerable groups on the labour market and their health- development. Keywords: labour legislation, public health, medical insurance, integrity, rehabilitation and recruiting.
Swedish abstract
Politiska drivkrafter för arbetskraftens tillfrisknande - en hälsokonsekvensbedömning av medfinansieringslagen Annvir, Désirée. Politiska drivkrafter för arbetskraftens tillfrisknande, - en hälsokonsekvensbedömning av medfinansieringslagen Examensarbete i folkhälsovetenskap 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för folkhälsovetenskap, 2005. Medfinansieringslagen (lag 2004:1237 om särskild sjukförsäkringsavgift) trädde ikraft den 1 januari 2005. Lagen innebär att arbetsgivaren är skyldig att betala 15 procent av sjukpenningen. Bakgrunden till beslutet är den ökade ohälsan inom arbetslivet och ohälsans kostnader för staten. Medfinansieringsansvaret skall, enligt regeringen, utgöra ett incitament för arbetsgivarna att arbeta aktivt med arbetsmiljön samt att rehabiliteringsprocessen kommer till stånd i ett tidigare skede av sjukskrivningsperioden. Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska medfinansieringslagen. Uppsatsens övergripande frågeställning är: Hur påverkas arbetskraftens hälsoutveckling av medfinansieringslagen? För att besvara frågeställningen gjordes en litteraturstudie samt en reaktiv hälsokonsekvensbedömning. Resultatet påvisar att lagen troligtvis innebär att färre väljer att sjukskriva sig på grund av förändringar som rör trygghetssystemet. Lagen kan även leda till en kärvare arbetsmarknad för svaga grupper vilket hämmar deras möjligheter till en positiv hälsoutveckling. Nyckelord: Hälsokonsekvensbedömning, arbetsrätt, folkhälsa, försäkringsmedicin, hälsotester, integritet, rehabilitering
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject medfinanseringslag
hälsokonsekvensbedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6327 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics