Kollektivavtal och de mänskliga rättigheterna i Sverige

DSpace Repository

Kollektivavtal och de mänskliga rättigheterna i Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Kollektivavtal och de mänskliga rättigheterna i Sverige
Author Larsson, Lars
Date 2007
English abstract
The essays starting-point is the modern society’s belief about the rational individual and on a liberal liberty bill witch include both the economical, social, cultural rights and civil and political rights. From this theoretic framework the essay illuminate how we can understand the collective agreements rationality and function witch later on is coupled to the human rights. A collective agreement main purpose and rationality can short be described as at it regulate the labour market without state interference and on such a level that both the capitalism and labour force will get an opportunity to survive, reproduce it self and getting stronger. The lack of state interference also lead to the fact that the state itself is not threaten if it’s citizen is unsatisfied with employment and working condition, but still gets the taxes that are needed to fill the liberal liberty bill with such substance that the human rights can reach a high level.
Swedish abstract
Uppsatsen utgår från det moderna samhällets tro på den rationella individen och på en liberal frihetskatalog bestående av såväl ekonomiska, sociala, kulturella rättigheter och medborgerliga, politiska rättigheter. Utifrån denna teoriram belyser uppsatsen hur vi kan förstå kollektivavtalens rationalitet och funktion samt kopplar dessa till de mänskliga rättigheterna. Ett kollektivavtals huvudsakliga syfte och rationalitet kan kort beskrivas som att det reglerar arbetsmarknaden utan statligt inflytande och på en sådan nivå att såväl kapitalismen som arbetskraften ges en möjlighet att överleva, reproducera sig och bli starkare. Genom att detta sker utan statliga ingripande så riskerar inte heller staten att drabbas negativt vid missnöje med anställnings och arbetsvillkoren, men får ändå in de skattemedel som behövs för att fylla den liberala frihetskatalogen med ett sådant innehåll att de mänskliga rättigheterna kan hamna på en hög nivå.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject kollektivavtal
arbetsmarknad
fackförening
mänskliga rättigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/6364 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics