Vägen mot minskad trafik i ”Bilstaden” Malmö -en analys av möjliga hinder i planeringsprocessen

DSpace Repository

Vägen mot minskad trafik i ”Bilstaden” Malmö -en analys av möjliga hinder i planeringsprocessen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vägen mot minskad trafik i ”Bilstaden” Malmö -en analys av möjliga hinder i planeringsprocessen
Author Uller Anvelid, Stephanie
Date 2008
English abstract
The aim of this survey is to study how visions of traffic and sustainability are framed in the municipal plans of Malmö, and how officials that work with city-planning reflect on the relation between the need of reducing car-traffic and the tendency toward a growing city. Further examines the relationship, between the city-vision and the reducing of car-traffic in the city, to point out the obstacles in the process of planning. The study is based on qualitative interviews made with officials and consultants working with city- and trafficplanning in Malmö. The result of this study shows that the car still has an important value and that the officials who work with city-planning give high priority to growth which automatically means increased car-traffic. Another problem is that the participants in the process have different interests and lack a common ground in the sense of a common discourse, leaving the environment itself with a lack of a spokesperson.
Swedish abstract
Denna C-uppsats innefattar en studie vars syfte är att undersöka hur diskurserna kring Malmös visioner om trafik och miljö uttrycks i olika planer och styrdokument samt hur tjänstemän som arbetar med stadsplanering i staden tänker kring kombinationen av minskad biltrafik och en växande stad. Vidare undersöks relationen mellan visionen för Malmö och minskning av biltrafiken i staden, för att olika hinder i planeringsprocessen skall kunna påvisas. Studiens genomförande grundas på en dokumentstudie av Malmös planer och styrdokument, samt kvalitativa intervjuer med tjänstemän och konsulter, som dagligen arbetar med stads- och trafikplanering i Malmö. I studien framkommer att Malmö stads visioner kan bromsa vägen mot en minskad trafik. Resultaten från studien visar bland annat på problem kring att bilen fortfarande har ett visst statusvärde och att tillväxt med automatiskt ökad biltrafik ligger högst på prioriteringslistan vid planering av staden. Miljöns saknad av en egen talesman utpekas också som ett problem, samt aktörernas, och deras olika intresses, brist på en plats att mötas.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject stadsplanering
trafikplanering
Malmö
Visioner
Diskursanalys
Dokumentstudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/6406 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics