Lärarens känsliga samtal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lärarens känsliga samtal
Author Beijer Hagman, Karin
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka och beskriva lärares upplevelser av att leda känsliga samtal med föräldrar och elever. Med känsliga samtal avses samtal som väcker starka känslor, t ex av oro eller ilska, hos deltagarna. Ramen kan vara ett utvecklingssamtal, eller annat elevvårdande samtal. Jag har intervjuat fem lärare på grundskolans senare år och på gymnasiet och använt en halvstrukturerad intervjuguide. Resultatet har analyserats med hjälp av Antonovskys teori om KASAM och ett salutogent tänkande. Resultatet visar att alla fem intervjupersonerna har mycket erfarenhet av känsliga samtal, och att de har lärt sig strategier för hur de ska hantera dessa. Alla menar att de var helt oförberedda för detta när de var nyutexaminerade. Samtliga menar att professionalitet i det här sammanhanget handlar om att vara empatisk, men inte bli personligt berörd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject känsliga samtal
samtalsmetodik
svåra samtal
utvecklingssamtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/6417 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics