Hälsa och lärande en pedagogisk utmaning! En studie av gymnasielärares arbete med elevernas hälsa.

DSpace Repository

Hälsa och lärande en pedagogisk utmaning! En studie av gymnasielärares arbete med elevernas hälsa.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hälsa och lärande en pedagogisk utmaning! En studie av gymnasielärares arbete med elevernas hälsa.
Author Isaksson, Sofi
Date 2008
Swedish abstract
Mitt syfte med studien var: Att undersöka hur gymnasielärare uppfattar och arbetar med elevhälsa för att skapa goda lärmiljöer. Vidare är jag intresserad av att undersöka hur detta arbete kan utvecklas. Begreppet hälsa kan vara både psykisk och fysisk hälsa. Jag har i studien koncentrerat mig på den psykiska hälsan. Metoden jag använde var kvalitativ intervju samt litteratur inom ämnet för att kunna bearbeta materialet och härleda det till olika teorier. I min undersökning kom jag fram till att lärarna arbetade med elevens hälsa i undervisningen men också i utvecklingssam-talen samt i organiserade eller oorganiserade möten med eleven. Lärarna saknade verk-tyg för att kunna motivera och planeringen samt nivå och innehåll i undervisningen an-passades efter gruppen. Därför eftersattes individuella lösningar för eleverna vilket lä-rarna upplevde berodde på tidsbrist. Det hälsofrämjande arbetet var inte förankrat hos ledningen vilket påverkade lärarna som ofta inte visste vad de skulle göra eller varför i arbetet med elevhälsa. Det framkom önskemål i undersökningen om mer fortbildning och diskussioner gällande verktyg i mötet med elever som behövde stöd men också mer kunskap i att tolka elevernas signaler. Andra önskemål som framkom var bättre organi-sation av skolans arbete med elevernas hälsa, färre arbetsuppgifter och mindre grupper.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hälsofrämjande, lärmiljöer, uppdrag.
Handle http://hdl.handle.net/2043/6444 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics