Föräldrars attityder till skolan- i ett postmodernt samhälle?

DSpace Repository

Föräldrars attityder till skolan- i ett postmodernt samhälle?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldrars attityder till skolan- i ett postmodernt samhälle?
Author Rönningberg, Erik ; Wilhelmsson, Martin
Date 2008
Swedish abstract
Undersökningen syftar till att undersöka föräldrars attityder till skolan. För att göra denna undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod och således av en kvalitativ intervjuform. Många menar att vi idag lever i ett postmodernt samhälle, där stora föränd-ringar har skett. Dessa förändringar har påverkat hela samhället, hemmen och sko-lan. Genom dessa förändringar har även lärarrollen blivit påverkad. Många menar att lärarrollen idag är mer mångfacetterad än förr. Detta då framförallt ett större ansvar, vad gäller de sociala bitarna, idag åligger läraren. Undersökningen visar att respondenterna överlag är positivt inställda till sitt barns skolgång, men att skolan även har vissa brister. Studien visar att om barnets skolgång fungerar väl, både socialt och kunskapsmässigt, tenderar föräldrarna att ha en mer positiv attityd till skolan. I undersökningen har vi tagit vår utgångspunkt i empirin och således låtit respondenterna utgöra grunden. För att analysera den empiriska undersökningen har vi använt oss av teorier kring det postmoderna samhället, samt undersökningar kring föräldrars attityder gjorda av Skolverket.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder, postmodernitet, föräldrar, samarbete, skola, media
Handle http://hdl.handle.net/2043/6453 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics