Språkutvecklande undervisning i en mångkulturell skola- en studie i uppfattningar kring en god lärandesituation

DSpace Repository

Språkutvecklande undervisning i en mångkulturell skola- en studie i uppfattningar kring en god lärandesituation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutvecklande undervisning i en mångkulturell skola- en studie i uppfattningar kring en god lärandesituation
Author Djupenström, Sabina
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att utifrån studiens informanters referensram förstå och få kunskaper om hur en god språkutvecklande undervisning skulle kunna se ut i en skola med mångfald. Jag avser också få en djupare kunskap om olika metoder att främja andraspråkselevers lärande i svenska språket. Denna studie är kvalitativ. I form av intervjuer med tolv informanter samlades datamaterialet in. En del av informanterna går och arbetar på en grundskola i en mångkulturell förortsmiljö och en del av informanterna studerar svenska på en privatskola. Definitionen kring ett lyckat språkutvecklande lärande är utifrån informanterna när lärandet sker på ett glatt, spontant, lekfullt och roligt sätt. Undersökningen visar att kommunikation bör faå ta en stor plats i en språkutvecklande undervisning och där eleverna får en chans att arbeta i mindre grupper. De uttrycker gemensamt att undervisningen behöver bestå av en rad olika moment. Engagemang och stöd från föräldrar aär något som informanterna efterlyser för motivationen ska infinna sig för inlärningen. Slutsatser jag kan dra av undersökningen är att pedagogerna menar att en god lärandesituation skapas genom förförståelse för vad eleverna kan och utifrån elevernas kapacitet och intresse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lärandesituation
arbetsätt
språkutveckling
svenska som andraspråk
mångkulturell
Handle http://hdl.handle.net/2043/6455 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics