The Child-perspective in the Swedish asylum-process

DSpace Repository

The Child-perspective in the Swedish asylum-process

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Plato, Nina
dc.date.accessioned 2008-08-19T08:47:16Z
dc.date.available 2008-08-19T08:47:16Z
dc.date.issued 2006 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/6469
dc.description Jag har i den här uppsatsen velat se på begreppet barn-perspektiv och hur det kommer till uttryck i den svenska asylprocessen framför allt i den svenska utlänningslagen och tillämpningen av den i migrationsverkets arbete med att handlägga och besluta i asylärenden. Genom att göra en historisk tillbakablick har jag tittat på när och varför barnperspektivet uttrycks och hur det utvecklas. Jag har också tittat på svårigheterna med att implementera beslutet att ha ett barn-perspektiv i asylprocessen och då tagit in olika faktorer som påverkar implementeringen av ett beslut i det dagliga arbetet. Jag har använt mig av SOU-rapporter och propositioner som finns skrivna inför lagändringar och övrig litteratur som berör barnperspektivet och flyktingpolitik. För att inte enbart få en studie av lagtext utan få lite andra perspektiv på barnperspektivet och asylprocessen har jag också gjort intervjuer med representanter för Migrationsverket, Röda Korset och Barn i Väntan projektet. Vad jag framför allt diskuterar ar varför barn-perspektivet fortfarande inte är framgångsrikt implementerat och vad som gör det så svårt att genomföra ett sådant beslut. Ligger det i beslutet som sådant, migrationsmyndigheterna eller ligger orsaken i området det ska implementeras i, d.v.s. i asylprocessen? en
dc.description.abstract My main purpose with this thesis has been to look at the child-perspective and how it comes to expression in the Swedish asylum-process, above all in the Swedish Aliens Act and its implementation in the work of the Migration Board in its handling and decision-making of asylum-cases. I have also done a historical review to look at when and why the childperspective first came to expression and how it has evolved. Furthermore, I have looked at the difficulties in implementing the decision of having a child-perspective in the asylum-process and have there taken in different factors that affect the implementation of a decision in the daily work. I have used State official reports and Governmental bills that are written before alterations in the legislation and other literature about the child-perspective and the refugeepolitics. In order to not only get a study of words of an Act I have also interviewed representatives from the Migration Board, the Red Cross and Children in Waiting Project and a public counsel. What I in particular discuss is why the child-perspective still is not successfully implemented and what makes it so difficult to carry through such a decision. Is it the decision itself, the migration authorities or is it because of the area in which it should be implemented, i.e. the asylum-process? en
dc.language.iso eng en
dc.publisher Malmö högskola/IMER en
dc.subject Asylprocess en
dc.subject Barnperspektiv en
dc.subject Asylum en
dc.subject Childperspective en
dc.subject Utlänningslagen en
dc.subject Asylsökande en
dc.subject Flyktingpolitik en
dc.subject Migration en
dc.title The Child-perspective in the Swedish asylum-process en
dc.title.alternative Barnperspektivet i den svenska asylprocessen en
dc.type H1 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 GPS
mahlocal.xprt.program IMER
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics