Marknadsföring som vägledning

DSpace Repository

Marknadsföring som vägledning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Marknadsföring som vägledning
Author Gunnarsson, Gerhard ; Mårtensson, Stefan
Date 2008
Swedish abstract
Undersökningen har fokuserat på hur Industriprogrammet marknadsförs vid en gymnasieskola som har lyckats vända en negativ sökbild till en positiv. Vi har undersökt hur skolan marknadsfört programmet, samt vilka påverkansfaktorer som spelar in i individens gymnasieval. Vidare har vi undersökt hur skolor kan förbättra marknadsföringen för att öka sökbilden till mindre attraktiva program. Det empiriska materialet har samlats in genom tio semistrukturerade intervjuer med studerande som går första året på Industriprogrammet samt genom informationsintervjuer med representanter från gymnasieskolan. Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola som nyligen har startat ett Teknikcollege där Industriprogrammet ingår. De påverkansfaktorer som resultatet visar har störst betydelse vid elevers val till gymnasiet är kompisars påverkan, intagningspoäng samt de praktiska inslagen som finns på Industriprogrammet. Studien visar vidare att det finns en informationsbrist i anknytning till utbildningens upplägg. Författarna anser med stöd av resultatet att det inte kan uteslutas att lågpresterande elever i grundskolan riktas mot Industriprogrammet. Det har kunnat konstateras att låga intagningspoäng tillsammans med en aktiv marknadsföring vägleder eleverna till Teknikcollege och Industriprogrammet. Olika påverkansfaktorer samt karriärteorier som skulle ha kunnat vara av betydelse för elevers val till gymnasiet presenteras. Marknadsföring ur ett psykologiskt perspektiv samt individers sociala bakgrund påverkar elevers val och har därför belysts i undersökningen. Grundskolans studie- och yrkesvägledare har en viss roll i elevers val till gymnasiet vilket också kommer att lyftas. Undersökningen skulle med fördel kunna utgöra diskussionsunderlag för skolledare, studie- och yrkesvägledare samt personer som arbetar med skolors marknadsföring.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Sökbild
Påverkansfaktorer
Industriprogrammet
Teknikcollege
Gymnasieval
Marknadsföring
Handle http://hdl.handle.net/2043/6478 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics