Hur barn beter sig i konflikter

DSpace Repository

Hur barn beter sig i konflikter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur barn beter sig i konflikter
Author Fristedt, Anna-Lena ; Lindberg, Annika
Date 2008
Swedish abstract
Abstract Titel: Hur barn beter sig i konflikter Författare: Fristedt, Anna-Lena & Lindberg, Annika Fristedt, Anna-Lena & Lindberg, Annika (2008). Hur barn beter sig i konflikter. (How children react in a conflict). Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med studien är att undersöka om yngre skolbarns konfliktbeteende förändras samt om de är medvetna om sitt eget beteende i en konflikt. Vi har studerat konfliktbeteendet genom att intervjua elever och pedagoger. För att svara på den frågan har vi intervjuat elever om hur de själva anser att de reagerar i en konflikt, samt pedagoger som har haft ansvar för eleverna från 2004 - 2007. Vi har under en treårsperiod träffat eleverna under vår verksamhetesförlagda tid. Vår undersökning utfördes på två f – 9 skolor. Intervjuerna genomfördes med elever i skolår två respektive tre om hur de själva ser på konflikter. Därefter valdes tre elever ut från vardera skolår. Valet föll på de elever som vi ansåg gav de mest uttömmande och intressanta svaren. På skola 1 intervjuade vi förskollärare på elevernas tidigare förskola, förskollärare i förskoleklass, nuvarande lärare samt fritidspedagog. På skola 2 intervjuades två förskollärare i förskoleklassen, en förskollärare som arbetar med eleverna på fritids och i idrott samt elevernas nuvarande lärare. Vi har i vårt arbete valt en kvalitativ studie genom att använda intervjuer som en metod. I vår analys har vi tolkat vårt material med den sociokulturella teorin som utgångspunkt. Vi har sammanställt en del av det empiriska datamaterialet i schema för att få bättre översikt, som vi därefter analyserat. Vi återger också pedagogernas svar och analyserar detta. Vår undersökning visar att elevers beteende i en konflikt kan vara föränderligt och att yttre påverkan som t.ex. den fysiska miljön och de olika pedagogernas personlighet påverkar eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject konflikt
konfliktbeteende
sociokulturell teori
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/6492 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics