Hur gör jag? - En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan motivera patienter med diabetes mellitus typ 2 och övervikt till ökad fysisk aktivitet.

DSpace Repository

Hur gör jag? - En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan motivera patienter med diabetes mellitus typ 2 och övervikt till ökad fysisk aktivitet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur gör jag? - En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan motivera patienter med diabetes mellitus typ 2 och övervikt till ökad fysisk aktivitet.
Author Andréasson, Susanne ; Erixon, Maria
Date 2008
English abstract
The capacity to motivate patients to a lifestyle change is one of the important tasks in the nurse’s work today. Diabetes mellitus type 2 is a rapidly increasing illness in today’s modern world, which is associated with various late complications for the patient. There is an established relation between diabetes mellitus type 2, overweight and physical inactivity. With the right type of treatment the development of the illness can be prevented. A compliment to the medical treatment is regular physical activity. The aim with this literature review was to examine nurses different possibilities to motivate patients with diabetes mellitus type 2 and overweight to increased physical activity. The study also examined what significance the procedure had in implementing a change. A literature review of quantitative and qualitative articles was done. Importand factors that were found to have effect in the course of motivational work were conversation, time and knowledge. The method used in educating patients also proved to have significant part in the motivational work. In the collected material it also emerged several different kinds of tools that could facilitate in the patients lifestyle change and the nurses motivational work. The conclusion of the study is that the nurse has an important part in the patients’ lifestyle change and motivational work.
Swedish abstract
En viktig uppgift i sjuksköterskans arbete idag är att motivera patienter till livsstilsförändringar. Diabetes mellitus typ 2 är en kraftigt ökande sjukdom i dagens välfärdssamhälle som associeras med olika senkomplikationer. Det finns ett samband mellan diabetes mellitus typ 2, övervikt och fysisk inaktivitet. Med rätt behandling kan utvecklingen av sjukdomen förhindras. Ett komplement till den medicinska behandlingen är regelbunden fysisk aktivitet. Syftet med litteraturstudien var, att kartlägga sjuksköterskans olika möjligheter att motivera till ökad fysisk aktivitet, hos patienter med diabetes mellitus typ 2 och övervikt. Studien undersökte också vilken betydelse undervisningens tillvägagångssätt hade för att genomföra förändringen. En litteraturstudie av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar gjordes. Resultat som framkom var att samtal, tid och kunskap var viktiga beståndsdelar i motivationsarbetet. Undervisningens tillvägagångssätt hade också en betydande roll i motivationsarbetet. I det insamlade materialet, framkom det även ett flertal olika verktyg, som kan underlätta patientens livsstilsförändring och sjuksköterskans motivationsarbete. Vad som framkom i studien var att sjuksköterskan har en betydande roll i patientens livsstilsförändring och motivationsarbete.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject diabetes mellitus typ 2
fysisk aktivitet
livsstilsförändring
motivation
omvårdnad
sjuksköterska
övervikt/fetma
Handle http://hdl.handle.net/2043/6504 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics