Problematiska beteenden vid demens

DSpace Repository

Problematiska beteenden vid demens

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Problematiska beteenden vid demens
Author Axelsson, Annika ; Nilsson, Hanna
Date 2008
English abstract
The inhabitants of Sweden become older and older and following this an increase of the number of people suffering from dementia can be seen. Dementia is a progressive disease and the need for nursing care increases as the disease ad-vances. Difficulties in handling behaviours such as aggression and agitation displayed by people with dementia, has turned out to be a problem for nursing staff. The aim of this study has been to compile literature concerning different useful approaches towards people with dementia, in situations perceived as prob-lematic by nursing staff, and to examine what kind of support the staff need in order to deal with these people in a professional way. A systematic literature review was performed according to Goodman (SBU, 1993) where 13 scientific articles were used after searches in the PubMed and Cinahl databases. The result presents the importance of the nursing staff trying to find underlying reasons for the displayed problematic behaviours and also adjusting the nursing care accor-ding to the individual patient. Factors such as good communication, emotional presence and knowledge about the patients’ life history are emphasized. When it comes to the needs of the staff, the areas education and systematic guidance arose.
Swedish abstract
Sveriges befolkning blir allt äldre och i takt med detta ökar andelen personer med demens och deras behov av vård. Svårigheter med att hantera beteendestörningar såsom aggression och agitation hos personer med demens har visat sig vara ett problem för vårdpersonal. Syftet med denna litteraturstudie har varit att samman-ställa aktuell vetenskaplig litteratur avseende vad som är viktigt i omvårdnaden av personer med demenssjukdom som uppvisar problematiska beteenden samt att undersöka vilket stöd vårdpersonalen behöver för att på ett professionellt sätt kun-na bemöta dessa personer. En systematisk litteraturstudie genomfördes utefter Goodmans sju forskningssteg (SBU, 1993), där vetenskapliga artiklar hittades efter sökningar i databaserna PubMed och Cinahl. Resultatet redovisar vikten av att som vårdpersonal försöka finna eventuella bakomliggande orsaker till de prob-lematiska beteendena samt att utforma omvårdnad som anpassas till individen. Även faktorer såsom god kommunikation, känslomässig närvaro samt kunskap hos personalen om patientens livshistoria tas upp som viktiga. När det gäller behoven hos personalen för att kunna genomföra detta på bästa sätt utkristalliserade sig områdena handledning och utbildning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject approach
attitude
dementia
nursing care
nursing staff
problematic behaviours
Handle http://hdl.handle.net/2043/6507 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics