Olika språkbakgrund och lärande i tyska

DSpace Repository

Olika språkbakgrund och lärande i tyska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Olika språkbakgrund och lärande i tyska
Author Hadzic, Dzeraldin
Date 2008-09-08
Swedish abstract
Syftet med studien var dels att undersöka vad som motiverar elever med svenska och bosniska som förstaspråk att välja tyska som språkval i grundskolan, dels att ta reda på om dessa elever har olika lätt att lära sig grundläggande strukturer i tysk grammatik beroende på deras språkbakgrund. Insamlingen av det empiriska materialet har gjorts med både kvalitativa och kvantitativa metoder, närmare bestämt intervjuer, enkäter och två test. Urvalet av elever byggde på enkäter. I studien ingick 12 elever, 8 med bosniska som förstaspråk och 4 med svenska som förstaspråk. Eleverna delades in i tre olika grupper om fyra elever: en grupp med svenska elever, en grupp med bosniska elever som valt att inte delta i modersmålsundervisning samt en grupp med bosniska elever som deltar i modersmålsundervisning. Resultatet visade att det inte föreligger någon större skillnad mellan grupperna vad gäller hur de motiverar valet av tyska som språkval. Inte heller ger undersökningen belägg för att eleverna beroende på språkbakgrund skulle ha olika lätt att lära sig tysk grammatik.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject tyska som språkval på grundskolan
språkinlärning och förstaspråksbakgrund
motiv för språkval
grammatiktest i tyska
Handle http://hdl.handle.net/2043/6525 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics