Bemötande, hierarki och rollfördelning mellan personalen under ronden

DSpace Repository

Bemötande, hierarki och rollfördelning mellan personalen under ronden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bemötande, hierarki och rollfördelning mellan personalen under ronden
Author Jonson, Jenny ; Strand, Carina
Date 2008
English abstract
Background: The ward round is a forum that brings together all categories of hospital staff who work with patients in requiring optimal care and recovery. Roles and treatment during the ward round is affected by factors like culture in organization, communication and patterns of interaction. Objective: To investigate and describe how the ward round is functioning accord-ing to treatment, hierarchy and distribution of roles between nurses, assistant nurses and physicians. Current questions: How do various categories of staff treat each other during the ward round? Do various categories of staff hold various kinds of roles, and in that case, what roles? Methods: Empirically structured observational study with both a qualitative and a quantitative approach. The result has been analyzed with manifest content analy-sis. Results: The staff’s treatment of each other were generally relaxed and polite. Defined tendencies of hierarchy regarding roles and structure during the ward round were observed. The observed role of the nurse was caring, interactive, link-ing and helping. The role of the assistant nurse was secluded but also supportive. The physician’s role was central, one of control and decision-making. Conclusions: The result indicates that the structure of the ward round is in need of a reformation. A quality improving effort should begin with abandoning struc-tures of hierarchy for an equal organization with a strong identity of professions, with a philosophy of teamwork and defined mutual patient related goals of caring.
Swedish abstract
Bakgrund: Ronden är det arbetsforum som för samman alla sjukhusets personal-kategorier vilka tillsammans med patienten arbetar för att denne skall kunna få optimal omvårdnad och kunna tillfriskna. Roller och bemötande under ronden på-verkas bl a av faktorer som organisationskultur, kommunikation och samspels-mönster. Syfte: Att undersöka och beskriva hur ronden fungerar avseende bemötande, hie-rarki och rollfördelning mellan sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Aktu-ella frågeställningar: Hur bemöter olika personalkategorier varandra under ron-den? Intar olika personalkategorier olika roller, och i så fall vilka? Metod: Empirisk strukturerad observationsstudie med kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet har analyserats med manifest innehållsanalys. Resultat: Överlag var bemötandet mellan personalen avslappnat och artigt. Klara hierarkiska tendenser gällande rollerna och strukturen på ronden observerades. De roller som observerades var för sjuksköterskan en omvårdnadsansvarig roll som samspelade, länkade och hjälpte. Undersköterskans roll var undanskymd men samtidigt stöttande. Läkarens roll var central, styrande och beslutsfattande. Slutsats: Resultatet visar på att rondens struktur är i behov av förändring. En kva-litetsförbättrande insats borde inledas med målet att gå från en hierarkisk struktur mot en jämlik organisering med starka yrkesidentiteter som har teamarbetesfiloso-fi och gemensamma patientrelaterade mål i fokus
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject assistant nurse
hierarchy
manifest content analysis
physician
treatment
nurse
roles
ward round
Handle http://hdl.handle.net/2043/6536 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics