Attityder och värderingar i lärarutbildningen ur ett studentperspektiv

DSpace Repository

Attityder och värderingar i lärarutbildningen ur ett studentperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Attityder och värderingar i lärarutbildningen ur ett studentperspektiv
Author Waldenström, Lilian
Date 2008
English abstract
One important aspect of the profession as a teacher is the task to bring up pupils. Pupils are to be taught the basic values in society. Teaching is a complex task and teachers are frequently required to make decisions on an ethical basis. In the Bologna process the ability to make decisions based on central values was introduced. The first group of students to be assessed according to this aim was those who began their studies at the School of Teacher Education in the autumn semester of 2007. The principal aim of this essay is to investigate the students’ attitudes and values in relation to educational and profession-oriented issues. The formal demands laid on students and teachers through specific laws and syllabuses are examined in the essay. In schools teachers, in their role as civil servants, are obliged to carry out political decisions. On the other hand teachers possess a considerable amount of freedom on how to fulfil their tasks, due to their professional status. Teachers’ decisions in their work are based on central steering documents, professional ethics and, in addition to that, personal preferences. In this essay dilemmas on the balance between formal demands and the professional teacher’s freedom to act according to her own standards are brought to the fore. The empirical study is about students’ views on such dilemmas. Data have been collected by means of a questionnaire to novice students at the School of Teacher Education (N=177), containing items on values and attitudes. The analysis is based on comparisons on the following variables: sex, age, students’ choice of school level (for their education), the student’s major subject, the student’s high school programme, and parents’ level of education. The analysis shows that the majority of students believe that values on democracy are important in the profession as well as in the teacher education. Statistically significant differences are found in particular between men and women. Women have to a greater extent than men chosen the profession in order to get a pleasant job and to be able to help other people. I believe that values and attitudes should have a considerable space in the education of teachers. Teacher students are to be professionals, i.e. educated to handle different options for actions of ethical nature, and according to the study plan students should develop and strengthen their knowledge of the self. Key concepts: Attitudes, teacher profession, values, vocational ethics
Swedish abstract
Läraryrket handlar bl.a. om fostran. Eleverna skall omfatta samhällets gemensamma värderingar. Uppdraget att undervisa är komplext och läraren tvingas i professionen till upprepade etiska val. I Bolognaprocessen infördes värderingsförmåga och förhållningssätt i examensordningen. De första studenterna som skall examineras enligt denna ordning började på Lärarutbildningen höstterminen 2007. Uppsatsens övergripande syftet är att undersöka studenternas attityder och värderingar i relation till utbildnings- och yrkesrelaterade frågor. De formella krav som samhället ställer på studenter och lärare i form av lagar och läroplaner berörs i uppsatsen. I skolan skall läraren som tjänsteman effektuera de politiska besluten. Läraren har å andra sidan stor frihet i utförandet av arbetet i kraft av sin professionalitet. Lärarens beslut grundas på styrdokumenten, yrkesetiska krav men också på personliga preferenser. Uppsatsen uppmärksammar dilemman som uppstår mellan formella krav och den frihet som den professionelle yrkesutövaren har. Den empiriska undersökningen gäller studenternas syn på sådana dilemman. För att samla in data har jag använt mig av en enkät med frågor kring värderingar och attityder och som besvarats av 177 nyantagna studenter på Lärarutbildningen. Svaren analyseras både beträffande enskilda variabler och skillnader som finns mellan sex olika bakgrundsvariabler kön, valt åldersspår, studenternas ålder, valt huvudämne, genomgått gymnasieprogram och föräldrarnas utbildning. Resultatet av enkäten visar att majoriteten av studenterna anser att värden kopplade till demokrati är viktiga i det blivande yrket och inom utbildningen. En minoritet har motsatt uppfattning. Statistiskt signifikanta samband finns framförallt i skillnad mellan könen. Till exempel har kvinnorna i högre grad än männen valt läraryrket för att få ett roligt jobb och möjlighet att hjälpa människor. Jag menar att frågor kring värderingar och attityder bör ha stort utrymme i utbildning av lärare på högskolan. De blivande lärarna skall bli professionella, föreberedas för att självständigt kunna hantera flera olika handlingsalternativ av etisk karaktär. I enlighet med examensordningens krav skall studenten utveckla och stärka sin självkännedom. Nyckelord: Attityder, lärarprofession, värderingar, yrkesetik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityder
lärarprofession
Handle http://hdl.handle.net/2043/6547 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics