STÖDJANDE OMVÅRDNADSÅTGÄRDER VID AKUT CORONART SYNDROM

DSpace Repository

STÖDJANDE OMVÅRDNADSÅTGÄRDER VID AKUT CORONART SYNDROM

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title STÖDJANDE OMVÅRDNADSÅTGÄRDER VID AKUT CORONART SYNDROM
Author Brandt, Anita ; Dagner, Viveka
Date 2008
English abstract
Acute coronary syndrome (ACS) is used to describe conditions that causes lack of oxygen to the heartmuscle due to a stenosis in the coronary arteries. The death rate in coronary heart disease is 42% in Sweden in both females and males and is the most common course of death. Risk factors are gender, age and heredity as well as lifestyle factors as smoking, hyperlipidemia, hypertonia, diabetes, stress and low fysical activity. The person that experience a heart failure might get into a crisis and nurses has an important role as a guide and councillor during the stay in hospital and in the aftercare. The aim of this systematic litterature review was to describe nursing interventions to support the patients with ACS. The study includes six qualitative and five quantitative articles. The result highlights two themes as important nursing interventions to support patients with ACS. These themes are presented as information/education and the establishment of a nurse-patient relation. The nurse’s competence and professionality and her capacity to confirm the patient leads to a confident relation between the nurse and the patient. A good relation and information seems to affect the patients understanding of, and improving of his/hers health. It seems to be of importance to obtain time to enable the possibility to establish the relation with the patient. In the domain of how the patient is approached and communicated with, future research is recommended.
Swedish abstract
Begreppet akut coronart syndrom (ACS) används för tillstånd som orsakar syrebrist i hjärtmuskeln genom förträngning av kranskärlen. I Sverige sker ca 42 % av alla dödsfall hos både kvinnor och män till följd av hjärtkärlsjukdom. Riskfaktorer utgörs av kön, ålder och ärftlighet samt relateras till livsstils faktorer såsom rökning, förhöjda blodfetter, hypertoni, diabetes, stress och låg fysisk aktivitet. För personen som insjuknar i en hjärtinfarkt kan upplevelsen innebära en kris och sjuksköterskan har en central roll som rådgivare och vägledare för patienter under deras sjukhusvistelse och i eftervården. Syfte med denna litteratursammanställning var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som kan stödja patienter med ACS. Studien utgörs av en systematisk litteraturssammanställning och resulterade i sex kvalitativa och fem kvantitativa vetenskapliga artiklar. Resultatet belyser två teman som betydelsefulla omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan stödja patienter med vid ACS. Dessa teman presenteras som information/utbildning och skapande av relationen mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskans kompetens och professionalitet samt förmågan att möta patienten på ett bekräftande sätt leder till trygg relation mellan sjuksköterska och patient. En god relationen och information förefaller påverka patienten till att förstå och förbättra sin hälsa. Det är viktigt att få tid till att etablera en relation med patienten. Inom området bemötande och kommunikation ses flera framtida forskningsfrågor.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject acute coronary syndrome
coping
nursing
nursing interventions
systematic review
Handle http://hdl.handle.net/2043/6560 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics