Waste management and health - A case study in Mbale, Uganda

DSpace Repository

Waste management and health - A case study in Mbale, Uganda

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Waste management and health - A case study in Mbale, Uganda
Author Bergqvist, Sara ; Wieslander, Lisa
Date 2006
English abstract
Waste management is of crucial concern for public health in developing countries. In Uganda one of the main problems connected to public health is a poor waste management system. To define the problem of waste management and to investigate its consequences for people’s health we made a case study during ten weeks in Mbale, Uganda. Interviews, observations and documents have been studied. Uganda as a country is introduced in the background and the importance of waste management for the public’s health is explained. An extensive description of how waste management works in Industrial division, Mbale and the problems affecting it is given in the results. In the discussion the underlying problems are described with the help of A Sen’s theory Development as freedom. B. Murpy’s model The fourth dimension of health promotion is used to evaluate the health promotion work that exists and to give suggestions of improvements. The problems can be summarised with the importance for the society to take responsibility for the population e.g. by prioritising the infrastructure. Sustainable and long-term solutions are grounded in combating corruption and poverty. A change in the health promotion work needs to be done and based upon empowerment.
Swedish abstract
Sophantering är av avgörande betydelse för folkhälsan i utvecklingsländer. I Uganda är ett av huvudproblemen för folkets hälsa den bristfälliga sophanteringen. För att fastställa problemet har vi genomfört en fallstudie under 10 veckor genom att studera hur sophanteringen fungerar i staden Mbale (Uganda) samt vilka konsekvenser denna får för befolkningens hälsa. Intervjuer, observationer och dokument har använts för att få en detaljerad beskrivning av fenomenet. Studien ger en bakgrund till vikten av en adekvat sophantering för folkets hälsa samt en introduktion till landet Uganda. I resultatet ges en utförlig beskrivning av hur sophanteringen ser ut i Industrial division, Mbale och vilka problem som påverkar den. I diskussionen redogörs för underliggande problem utifrån A. Sens teori Utveckling som frihet. B. Murphy’s modell The fourth dimension of health promotion används för att utvärdera det hälsoarbete som görs samt ge förslag till förbättring. Problemen kan sammanfattas genom att poängtera vikten av att samhället tar sitt ansvar för befolkningen bl.a. genom prioritering av infrastrukturen. Långsiktiga och hållbara lösningar bottnar i bekämpandet av korruption och fattigdom. Det förebyggande hälsoarbetet behöver förändras till att bli mer empowerment baserat.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language eng (iso)
Subject case study
corruption
empowerment
infrastructure
public health
Uganda
waste management
Handle http://hdl.handle.net/2043/6565 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics