Fastighetsunderhåll - det strategiska arbetet med underhållsplaner i fastighetsföretag

DSpace Repository

Fastighetsunderhåll - det strategiska arbetet med underhållsplaner i fastighetsföretag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fastighetsunderhåll - det strategiska arbetet med underhållsplaner i fastighetsföretag
Author Narits, Ainika ; Andersson, Veronica
Date 2008
English abstract
Title: Property maintenance - the strategic work with maintenance plans in property companies. Purpose: The purpose of this study is to investigate and analyze the strategic work with maintenance plans in large real estate companies, both privately and municipality owned. Method: Various literatures within the subject area have been studied in order to analyze the gathered empirical data from different theoretical vantage points. A representative from a company that works with creating maintenance plans was interviewed, so as to raise the level of knowledge in the field of property maintenance and maintenance plans. A qualitative method was used to gather empirical data. Interviews were made with three representatives from municipality owned real estate companies and three from privately owned real estate companies. Conclusion: How the work with maintenance plans is carried out varies quite a bit between different companies. Some use purpose built computer systems and detailed plans while others strive to work in that way. Some companies work with maintenance plans in a simplified manner and see no reason to change the manner in which they carry out their work. The maintenance strategy of the company acts as a guide for how the work with maintenance plans is carried out. The strategies are unspoken and formed by different factors of influence, such as the companies aim with the ownership and the overall situation of the real estate market. There is a tendency that work with maintenance plans, for different reasons, evolve faster in the municipality owned real estate companies and also that the ambition is higher compared to the privately owned real estate companies.
Swedish abstract
Titel: Fastighetsunderhåll – det strategiska arbetet med underhållsplaner i fastighetsföretag. Syfte: Syftet med denna undersökning är att utreda och analysera det strategiska arbetet med underhållsplaner hos stora privata och kommunala fastighetsföretag. Metod: Litteratur inom ämnesområdet har studerats för att sedan kunna analysera den insamlade empiriska datan utifrån olika teoretiska utgångspunkter. En representant från ett företag som tar fram underhållsplaner för fastighetsägare intervjuades, detta för att öka förståelsen i ämnet fastighetsunderhåll och underhållsplaner. För att samla in empirisk data har en kvalitativ metod använts. Intervjuer har gjorts med tre representanter från kommunala fastighetsföretag samt med tre representanter från privata fastighetsföretag. Slutsats: Arbetet med underhållsplaner skiljer sig en hel del mellan olika företag. Vissa företag använder sig utav utvecklade datasystem och detaljerade planer, medan andra eftersträvar ett sådant arbetssätt. En del företag arbetar med underhållsplaner på ett enklare sätt och ser ingen större anledning till att ändra sitt sätt att arbeta. Det som styr arbetet med underhållsplaner är vilken underhållsstrategi som företaget har. Strategierna är outtalade och utformas efter olika påverkansfaktorer såsom företagets mål med ägandet samt situationen på bostadsmarknaden. Man kan se en tendens till att arbetet med underhållsplaner av olika anledningar utvecklas snabbare hos de kommunala företagen och även att ambitionen är högre där än bland de privata fastighetsföretagen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject underhållsplaner
fastighetsunderhåll
Handle http://hdl.handle.net/2043/6572 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics