”Problemet” immigration i ”möjligheternas” EU. En diskursanalys av EU:s immigrations- och asylpolicies

DSpace Repository

”Problemet” immigration i ”möjligheternas” EU. En diskursanalys av EU:s immigrations- och asylpolicies

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title ”Problemet” immigration i ”möjligheternas” EU. En diskursanalys av EU:s immigrations- och asylpolicies
Author Jansson, Elisabeth
Date 2008
English abstract
This thesis aims to investigate the EU immigration and asylum policies by reviewing official policy documents. The method used is a discourse analysis which seeks to uncover different underlying patterns or discourses that might effect the policies. Apart from the discourse analytic perspective there are two theoretical views applicated. These two perspectives are a universalistic and a postcolonialistic. The universalistic perspective is used in order to examine how the EU treats human rights in their immigration and asylum policies. The postcolonialistic perspective is used with the purpose to see if there might be an expression for a kind of colonialism of compassion. According to the result this “new” kind of colonialism can be said to make part of the policies. As for the universalistic perspective it is shown that there is an explicit ambition to respect human rights but the political ideas seem to be more particularistic then universalistic. Another conclusion is that the EU seems to view immigration through a very negative perspective which this thesis claims has an effect on how the policies are written. When the EU insist to speak about “illegal immigration” instead of just “irregular immigration” this shows how they aim to strenghten the dimension of immigration and asylum as a problem.
Swedish abstract
”Problemet” immigration i ”möjligheternas” EU är en uppsats som ämnar analysera EU:s immigrations- och asylpolitik. Materialet består av olika policydokument, utgivna av EU-kommissionen. Det är en diskursanalys med syfte att söka urskilja bakomliggande mönster för den politik som formuleras i texterna. Diskursanalysen vilken är en breddad typ av textanalys utgör uppsatsens metod. Utöver det diskursanalytiska perspektivet så tolkas materialet utifrån två teoretiska perspektiv. Dessa två består av ett universalistiskt respektive ett postkolonialistiskt. Det universalistiska perspektivet används för att ta reda på hur EU tar hänsyn till mänskliga rättigheter i sina immigrations- och asylpolicies. Den postkolonialistiska teorin brukas i syfte att pröva om politiken kan sägas ge uttryck för en så kallad colonialism of compassion. Resultatet visar att en sådan ”ny” typ av kolonialism är applicerbar på EU:s immigrations- och asylpolicies. Respekt för mänskliga rättigheter är ett återkommande tema i de analyserade dokumenten men slutsatsen blir dock att de politiska idéerna bygger mer på ett partikularistiskt synsätt än ett universalistiskt. En övrig viktig slutsats är att politiken verkar styras av en syn på immigration som ett problem som för med sig mer ont än gott. Benämningen ”olaglig invandring” visar hur EU avser förstärka problemdimensionen av immigration vilket gör att politiken formas därefter.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject immigrationspolitik
asylpolitik
EU
diskursanalys
universalism
postkolonialism
Handle http://hdl.handle.net/2043/6576 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics