Ett projekt för att implementera evidensbaserad omvårdnad

DSpace Repository

Ett projekt för att implementera evidensbaserad omvårdnad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Ett projekt för att implementera evidensbaserad omvårdnad
Author Willman, Ania ; Nilsson, Roland ; Eiman, Maria ; Carlsson, Sara
Date 2003
Swedish abstract
För att bidra till sjuksköterskornas engagemang för en god vård startade Malmö högskola, Hälsa och samhälle, hösten 1999, Enheten för evidensbaserad omvårdnad. Efter en omorganisation i november 2002 ingår verksamheten i Enheten för biomedicinsk laboratorievetenskap, folkhälsovetenskap och omvårdnad. Ett av nio mål är att i samarbete med nyckelgrupper identifiera och implementera effektiva strategier för spridning och tillämpning av forskningsresultat. Vid Universitetssjukhuset MAS (UMAS) har ett visionsdokument kallat "Målbild 2005" utarbetats. Ett av målen för UMAS verksamhet är att en lärande organisation och en evidensbaserad vård ska införas vid sjukhuset (Enheten för verksamhetsutveckling - Informationsenheten UMAS, 2001). Som en del i att förverkliga målbilden, startades ett projekt mellan UMAS och Malmö högskola. Samarbetsprojektet syftade till att förverkliga en del av målbildsarbetet på UMAS, öka Malmö högskolas samarbete med det omgivande samhället samt utveckla projektdeltagarnas kompetens. Fyra legitimerade sjuksköterskor från tre olika vårdenheter vid UMAS har deltagit i projektet. Projektet var tidsbegränsat till sex månader, under år 2002. Varje deltagare har avsatt 20 % av sin heltidstjänstgöring, vilket innebär en arbetsdag per vecka, för projektet. Tidsfördelningen har varit lika mellan Malmö högskola och UMAS. Projektet skulle öka sjuksköterskornas möjligheter att följa utvecklingen inom omvårdnadsforskningens område, vilket i sin förlängning förväntades öka kvaliteten på verksamheten och den vård som ges till patienterna. Med hjälp av nya kunskaper har projektdeltagarna förmedlat budskapet på sjukhuset och kunnat ge arbetskamrater introduktion och vägledning i ämnet evidensbaserad omvårdnad. Genom att projektdeltagarna arbetar kliniskt finns kompetensen aktiv ute på avdelningarna och då kan också intresset spridas på ett naturligt sätt i det dagliga arbetet till andra bland personalen. Projektdeltagarnas övergripande och gemensamma erfarenhet är att det är en stor tillgång att få kombinera kliniskt arbete med forskning. Vårdenhetscheferna har positiva erfarenheter av samarbetsprojektet. De anser att målen för projektet är uppfyllda och att projektdeltagarna har fått en ökad kompetens. Intresset för evidensbaserad omvårdnad har väckts bland medarbetarna, men ännu kan det inte märkas några synbara effekter av den ökade medvetenheten om evidensbaserad omvårdnad i deras arbetssätt. Den fråga som vårdenhetscheferna nu anser vara viktig att fortsätta arbeta med är, hur implementeringen av evidensbaserad omvårdnad ska ske i framtiden.
Series/Issue Evidensbaserad omvårdnad;nr 1
Pages 13
Language swe (iso)
Subject evidensbaserad omvårdnad
implementering
Medicine
Handle http://hdl.handle.net/2043/662 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics