Processen in på arbetsmarknaden - en analys av sju funktionshindrades erfarenheter och strategier

DSpace Repository

Processen in på arbetsmarknaden - en analys av sju funktionshindrades erfarenheter och strategier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Processen in på arbetsmarknaden - en analys av sju funktionshindrades erfarenheter och strategier
Author Rosenguist, Pernilla ; Zandén, Rebecca
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka funktionshindrades strategier och erfarenheter av att etablera sig på arbetsmarknaden. För att få svar på vårt syfte har vi utgått från följande frågeställningar: Vilka positiva respektive negativa upplevelser har de funktionshindrade med sig från processen av att komma in på arbetsmarknaden? Hur har processen sett ut gällande de funktionshindrades egna handlingar och beslut? Vad har myndigheter och andra aktörer gjort för de funktionshindrade? Syftet med studien är att ta del av enskilda funktionshindrades berättelse för att få en så mångfacetterad, levande och detaljrik beskrivning som möjligt av varje livssituation och erfarenhet. Vi har valt att enbart intervjua funktionshindrade för att få just deras uppfattning av att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi har i detta arbete valt att inte rikta oss mot Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och andra aktörer utan bara fokusera på de funktionshindrades upplevelser och erfarenheter. Därför har vi valt att använda oss av kvalitativ metod med ett hermeneutiskt perspektiv. Sju kvalitativa intervjuer har utförts. Som teoretisk grund av Goffmans teori om Stigma och Antonovskys KASAM-teori använts. Stigma handlar om att vara avvikande gentemot omgivningen och KASAM handlar om att uppnå en känsla av sammanhang genom hanterbarhet, begriplighet och mening. Resultatet visar att frågan om en strategi för att etablera sig på arbetsmarknaden kopplas till förmågan att ta egna initiativ. I undersökningen framkommer också att en etablering på arbetsmarknaden innebär att det som är avvikande hos en funktionshindrad synliggörs och stigma (avvikande) ökar. Detta kan vara en del av förklaringen till bristen på eget initiativ hos vissa personer. Att få ett arbete innebär, förutom synliggörande av avvikelse, även en ökad känsla av sammanhang. Bemötande som ökar eller minskar individens upplevelse av att vara avvikande samt händelser som påverkar individens känsla av sammanhang ger positiva respektive negativa erfarenheter. Vägledarens och konsulentens roll är viktig framförallt för de personer som inte upplever att de har förmågan att ta egna initiativ, men är även efterfrågad som experthjälp av andra personer i undersökningen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject funktionshinder
arbetssituation
strategier
bemötande
arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/6654 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics