Energideklarationer i Sverige

DSpace Repository

Energideklarationer i Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Energideklarationer i Sverige
Author Bengtsson, Malin
Date 2008
English abstract
The first of October 2006 a new law was introduced regarding declaring energy use of buildings. This declaration will be used to describe the efficiency of a building regarding it´s use of energy. The law posts that owners have a responsibility to declare the use of energy in their buildings through an independent expert. According to the law 400 000 of Sweden’s buildings should be declared regarding use of energy by the 31st of December 2008. The most important part of the declaration is regarding the cost-efficient measures that could be taken towards reducing the use of energy. These measures are not forced upon the owner but are designed to be rewarding and efficient. SWEDAC is the Swedish organ certified to accredit companies to be able to declare regarding energy. The municipalities of Sweden are the authorities chosen to supervise the declarations. The resources are not sufficient to manage this task within the given timeframe. Even if the certified experts work full time with this task they will only manage less than half of the buildings. The cost to declare the buildings energy is quite high but the thought is that the law in the end will profit both the owners and the environment.
Swedish abstract
Den första oktober 2006 infördes lagen (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader. En energideklaration beskriver hur effektivt ett hus är utifrån energisynpunkt. Den talar bland annat om för byggnadens ägare hur energianvändningen kan minskas och driftkostnaderna sänkas. Lagen innehåller skyldighet för ägare till byggnader av olika slag att energideklarera sina byggnader med hjälp av en oberoende expert. Enligt lagen om energideklaration ska cirka 400 000 byggnader i Sverige vara energideklarerade senast 31 december 2008. Detta gäller hyres- och bostadsrättshus, lokaler och specialbyggnader. Ett av de viktigaste avsnitten i energideklarationen handlar om de kostnadseffektiva åtgärder som ägaren till byggnaden kan genomföra för att sänka energianvändningen. Åtgärderna som föreslås är inte tvingande men tanken är att de ska vara så lönsamma att ägaren motiveras genomföra dem för att minska energianvändningen. För att kunna genomföra en energideklaration måste ett företag ha låtit ackreditera sig hos SWEDAC vars huvuduppgift är att verka som nationellt ackrediteringsorgan. För att få en ackreditering av SWEDAC krävs bland annat att företaget har minst en certifierad person i arbetsledande ställning och att det är organiserat på ett sätt som gör att de kan utföra energideklarationer enligt Boverkets föreskrifter. Kommunen är tillsynsmyndighet när det gäller energideklarationerna. Om deklarationen inte utförs kan kommunen utdöma vite gentemot byggnadens ägare om han/hon inte fullgör sin skyldighet genom att energideklarera sin byggnad. Denna uppsats undersöker om det är möjligt att de byggnader som är berörda ska hinna energideklareras inom tidsramarna och vilka ekonomiska konsekvenser detta kan medföra för byggnadens ägare. Det finns inte tillräckligt med resurser för att energideklarera de berörda byggnaderna. Även om berörda experter jobbar heltid åt uppgiften finns ej tid att fullfölja denna inom uppsatt tidsram. Resultatet av detta kan leda till att ägare behöver betala vite för något som i grunden inte är möjligt att uppnå. Kostnaden för att upprätta en energideklaration är ganska stor för byggnadens ägare. Tanken är dock att ägarna ska tjäna in pengar på de åtgärdsförslag som energiexperten ger. Förslagen kan leda till besparingar för både ägaren och miljön.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Energideklarationer
Energy declarations
Handle http://hdl.handle.net/2043/6670 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics