Klassövergripande temaarbete på gymnasiet

DSpace Repository

Klassövergripande temaarbete på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Klassövergripande temaarbete på gymnasiet
Author Truuts, Märit
Date 2008
Swedish abstract
I detta examensarbete undersöks elevernas upplevelser av ett klass- och ämnesövergripande temaarbete knutet till elevernas verklighet. Avsikten är att utröna om eleverna upplever denna arbetsform som motiverande samt vilka faktorer som påverkar elevernas motivation. Forskarna, pedagogerna och styrdokumenten har sin syn på vad som stimulerar lärande stämmer detta överens med elevernas syn? Det är trots allt eleven som ska lära sig mer och deras upplevelser påverkar deras motivation till lärande. Undersökningen är kvantitativ med kompletterande kvalitativa intervjuer av elever som utmärkte sig genom att vara mycket kritiska till arbetsformen. Det jag har kommit fram till i denna undersökning är att elevernas upplevelser av temaarbetet styrs av ett antal faktorer där intresset för ämnet och grupptillhörigheten är de mest dominanta motivationsfaktorerna. En väl fungerande gruppdialog kräver att eleverna har erfarenheter att utbyta vilket man som eleven inte alltid har inom alla områden. Även intresset har stor påverkan på elevernas motivation, ett intressant ämne kan få även den mest kritiske eleven att arbeta aktivt och utveckla sin förståelsekunskap även om gruppen inte är optimal.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject erfarenheter
grupparbete
gruppkonstellation
intresse
motivation
social kompetens
temaarbete
upplevelser
verklighetsbaserat
ämnesintegration
Handle http://hdl.handle.net/2043/6701 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics