A study of structural and heart characteristics in male triathletes compared to normals

DSpace Repository

A study of structural and heart characteristics in male triathletes compared to normals

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title A study of structural and heart characteristics in male triathletes compared to normals
Author Mosén, Henrik ; Eliasson, Matilda ; Carlsson, Marcus ; Persson, Anders ; Buhre, Torsten ; Arheden, Håkan
Date 2006-11-01
Swedish abstract
Normal hjärtfunktion hos förstorade idrottshjärtan – en MR-studie av manliga elittriatleters hjärtan Henrik Mosén1, Mathilda Eliasson1, Marcus Carlsson1, Andreas Persson1, Torsten Buhre2 och Håkan Arheden1. Avdelningen för klinisk fysiologi, Universitetssjukhuset i Lund1, Idrottsvetenskap, Malmö högskola2. Bakgrund: Endast ett fåtal studier av uthållighetstränade elitidrottares hjärtan har gjorts med kardiovaskulär MR-teknik (CMR). Tidigare studier har ofta använt ekokardiografi som undersökningsmodalitet, men MR-tekniken är i många avseenden en bättre metod när särskild exakthet i mätningar och mycket god reproducerbarhet är önskvärd. Syftet med studien var därför att med modern CMR-teknik jämföra elitidrottares hjärtan med hjärtan hos normalt tränade personer, med avseende på struktrella och funktionella parametrar. Metod: 13 svenska manliga elittriatleter, 33,3  5,7 år gamla, genomförde ett maximalt arbetsprov med gasanalys för att fastställa deras arbetsfysiologiska status. Hjärtparametrarna studerades med moderna MR-sekvenser, som steady state free precession (SSFP). Studien gjordes som 4 delstudier, där målet var att klargöra om man kan finna några hjärtfysiologiska skillnader mellan elitidrottarna och normaltränade individer. Vänsterkammarmassa (LVM), vänsterkammarvolymer och cardiac index (CI) studerades. Dessutom gjordes mätningar av total hjärtvolym (THV) och total hjärtvolymsvariation (THVV) hos elitidrottarna, något som inte gjorts tidigare. Resultat: CI var något, men inte signifikant (p = 0,10), förhöjt hos elitidrottarna jämfört med normala. LVM och slutdiastoliska och slutsystoliska volymer var högre än referensvärden för åldersmatchade normala, men ejektionsfraktionen hos idrottarna skilde sig inte från de normalas. Idrottarna hade en signifikant (p<0,001) större THV men skilde sig inte från normaler vad gäller THVV. Sammanfattning: Vi konstaterar att hjärtat hos de uthållighetstränade elitidrottare vi studerat skiljer sig från normala hjärtan vad gäller storleken, där både vänsterkammaren såväl som hela hjärtat är större hos elitidrottarna. Vad gäller funktionen är den helt normal vad gäller alla studerade parametrar, vilket kan tolkas som att förstoringen av idrottshjärtat är en väl balanserad anpassning till högre krav på hjärtat som pump.
Publisher Läkarförbundets Riksstämma
Language eng (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/6881 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics