"Studie- och yrkesvägledare - det är väl inget fel på den titeln"

DSpace Repository

"Studie- och yrkesvägledare - det är väl inget fel på den titeln"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Studie- och yrkesvägledare - det är väl inget fel på den titeln"
Author Holmgren, Cecilia ; Setterberg, Helene
Date 2008
English abstract
In this student essay we choose to do research regarding the professional identity among Guidance Counsellors, working at the Public Employment Service. Furthermore, we have opted to look at how these people view the importance of a professional title as well as any potential subgroups within an organisation, in this case the Public Employment Service, where the educational background among the employees is of varying character. We perceive the research concerning Guidance Counsellors outside the obligatory school system to be limited; hence the conception of this study. We have performed qualitative interviews with six trained Guidance Counsellors working at the Public Employment Service’ and therefore no longer using the title Guidance Counsellor. To understand the importance of our future profession we have also chosen to interview trade union representatives as well as representatives from the Guidance Counsellors professional association. The results from the empirical study have been analyzed based on theories regarding professional identity and profession related research, as well as organisational group theories of the behavioural sciences. We have e.g. used Aurells interpretation of Tajfels “Social Identity Theory”, Baumans and Mays theory on teams and a combination of Greenwoods and Millersons attributes and criteria of what makes up a profession. The results of the study show that what is linking our respondents together is the skill in conversation. According the statements given, this is the single most important part forming a community among counsellors. When it comes to professional identity and group affiliation the answers were divided in two camps; those who recognize being Guidance Counsellors regardless of professional title and opting to display this in all applicable situations, or those paying less attention to their title and instead feel a belonging to the organisation they currently belong to. The one thing connecting the two camps is the group affiliation regardless of the individual fundamental point of view. Keywords: work identity, professional title, guidance counsellor, group affiliation, job placement agent
Swedish abstract
I vårt examensarbete har vi valt att fördjupa oss i yrkesidentitet bland studie- och yrkesvägledare som arbetar som arbetsförmedlare. Vi har även valt att titta på dessa personers syn på vikten av en yrkestitel samt eventuella grupperingar inom en organisation, i detta fall Arbetsförmedlingen där utbildningsbakgrunden hos de anställda är av varierande karaktär. Forskning gällande studie- och yrkesvägledares yrkesidentitet utanför det obligatoriska skolväsendet upplever vi vara eftersatt och därför har denna studie tagit form. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med sex studie- och yrkesvägledare som arbetar på Arbetsförmedlingen och därmed inte längre kallas för studie- och yrkesvägledare. För att få svar på tyngden av vår blivande profession har vi valt att även intervjua fackliga representanter på central nivå samt företrädare för studie- och yrkesvägledarnas egen intresseorganisation. Det empiriska materialet har vi sedan valt att analysera utifrån teorier gällande just yrkesidentitet men även riktningar inom professionsforskning samt teorier gällande grupper förekommer. Bland annat har vi använt Aurells tolkning av Tajfels ”Social Identity Theory”, Baumans och Mays teori gällande grupper och en kombination av Greenwoods och Millersons professionskriterier. Resultatet i studien visar på att vad som förbinder dessa respondenter kan härledas till utbildningens kärna – samtalsmetodiken. Det är enligt utsagorna den viktigaste delen som de har med sig och använder sig av. När det gäller yrkesidentitet och grupptillhörighet delades svaren mellan olika läger. De som kände att de är studie- och yrkesvägledare oavsett titel och framhåller detta i varje situation, samt de som inte lägger ner vikt på vad de kallas utan mer känner en tillhörighet till den organisation de är verksamma inom. Vad som förenar dessa två läger är vikten av att känna grupptillhörighet oavsett vilken syn individerna har.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject yrkesidentitet
yrkestitel
studie- och yrkesvägledare
grupptillhörighet
arbetsförmedlare
Handle http://hdl.handle.net/2043/6913 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics