Lärare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärare
Author Bengtsson, Anneli ; Larsson, Sabina
Date 2008
Swedish abstract
Utgångspunkten för denna studie har varit att skriva om lärstilar. Med lärstilar menas det sätt en individ tar till sig information. Varje individ har sitt eget unika sätt att ta in, bearbeta och minnas det han eller hon lär sig. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur elevers lärstilar tillgodoses i ett klassrum. Vi vill även se om pedagogen till eleverna tillämpar lärstilar i undervisningen. Vi har fokuserat på perceptuella preferenser och miljö preferenser. Utgångsläget har varit en stilenkät om lärstilar, denna gjorde vi om till en kvalitativ intervju och resultatet vi fick sammanställde vi kvantitativt. Vi har valt att använda oss av en metod som vi genom hela arbetet kallar trestegsmetoden. Detta innebär att vi har börjat med enskilda elevintervjuer för att ha dessa som grund till observationerna. Utfallet av elevintervjuerna och observationerna användes i sin tur till vårt samtal med pedagogen. Vi har intervjuat och observerat åtta elever i skolår fem på en skola i en storstad i Skåne. Vi har även haft ett samtal med pedagogen i klassen. Det vi kom fram till är att eleverna har olika uppfattning om hur de tar till sig kunskap på bästa sätt och att de kanske inte alltid reflekterar över hur denna inlärningsprocess går till. Det vill säga att de inte är medvetna om sina inlärningspreferenser. Vi kom även fram till att pedagogen till eleverna har en viss kännedom om lärstilsanpassad metodik och tillämpar den till viss grad utifrån hur klassen arbetar, det vill säga montessoriinspirerat, som är en taktil lärstil.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject lärstilar
inlärningspreferenser
elever
trestegsmetod
Handle http://hdl.handle.net/2043/6923 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics